OVEREENKOMST GEBRUIKSVOORWAARDEN FRANKLIN TEMPLETON ACADEMY ONLINE

Welkom! Leest u alstublieft de onderstaande Overeenkomst Gebruiksvoorswaarden voor u deze website gebruikt, aangezien dit een bindende overeenkomst is tussen u en Franklin Templeton. Ze is van toepassing op uw gebruik van deze website en van alle producten, diensten, content, tools en informatie die beschikbaar zijn op deze website. Door deze website te gebruiken of te bezoeken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u dat u erdoor gebonden bent. Franklin Templeton kan van tijd tot tijd deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Al deze wijzigingen zullen onmiddellijk bij publicatie ervan van kracht worden.

Deze site wordt ter beschikking gesteld door Franklin Templeton. Franklin Templeton kan het gebruik en de beschikbaarheid van (een deel van) deze Site te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid wijzigen, opschorten, stopzetten of beperken. Uw gebruik van deze Website kan voor alle doeleinden mogelijk worden opgevolgd door Franklin Templeton, zonder enige aansprakelijkheid.

Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 20 januari 2016.

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en alle Aanpassingen

Deze Overeenkomst Gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden') stipuleert de voorwaarden krachtens dewelke u gebruik kunt maken van deze website en alle producten, diensten, content, tools en informatie die beschikbaar zijn op de website (gezamenlijk de 'Site' genoemd). Leest u alstublieft de Gebruiksvoorwaarden aandachtig. Door deze Site te bezoeken, te browsen of er anderszins gebruik van te maken, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaardt u dat u er juridisch door gebonden bent. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst Gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet bezoeken of op een andere manier gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op, en zijn niet bedoeld als wijziging of aanpassing van, andere overeenkomsten die tussen u en ons werden aangegaan, met inbegrip van klant- of rekeningovereenkomsten, met betrekking tot zaken die geen verband houden met uw gebruik van de Site.

Het gebruik dat u maakt van deze Site, wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop u deze Site bezoekt. Wij behouden ons het recht voor om de Site en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien u gebruik maakt van de Site nadat de aangepaste Gebruiksvoorwaarden werden gepubliceerd, dan zal er van uitgegaan worden dat u heeft ingestemd met de aangepaste Gebruiksvoorwaarden.

 

Sponsor Site

Deze Site wordt uitsluitend ter beschikking gesteld als dienstverlening, en louter voor informatieve doeleinden, door Franklin Templeton (gezamenlijk 'Franklin Templeton' of 'wij' of 'ons' genoemd). Zij wordt niet ter beschikking gesteld door de beleggingsvennootschappen van Franklin Templeton.

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] is een wereldwijde beleggingsinstelling die actief is als Franklin Templeton. Via verschillende entiteiten van Franklin Templeton verstrekt Franklin Templeton wereldwijde en Amerikaanse beleggings-, aandeelhouders- en distributiediensten aan de Franklin, Templeton en Franklin Mutual Series Fondsen 'Fondsen') en institutionele rekeningen, alsook beheerdiensten voor gesegregeerde rekeningen.

 

Wereldwijd Gebruik

Deze Site wil interactief leerrijk materiaal ter beschikking stellen van financieel adviseurs en professionals binnen de sector aan de hand van live en virtuele lessen, video's en andere webgebaseerde modules, die allemaal toegankelijk zijn via een wereldwijd meertalig platform. De Site Content kan verwijzen naar producten of diensten die mogelijk niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw plaatselijk kantoor van Franklin Templeton voor meer informatie. Niets op de Site mag worden beschouwd als een promotie of commercialisatie van enig product, of voor het gebruik van een product dat niet toegelaten wordt door de wetten en verordeningen van het land waar u gevestigd bent.

De toegang tot de Site en de Site Content kan mogelijk illegaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen, en u kunt de Site op eigen initiatief en risico bezoeken. Franklin Templeton verklaart niet dat de Site Content of de Site geschikt of bruikbaar is in uw land, en toegang tot de Site vanuit landen waar de inhoud van de Site illegaal is, is verboden.

Gelet op de wereldwijde aard van het internet, stemt u ermee in om alle lokale regels na te leven inzake uw online gedrag, met inbegrip van alle wetten, regels, codes en verordeningen van het land waar u verblijft, en het land van waaruit u deze Site bezoekt, met inbegrip van, zonder beperkingen, alle wetten, regels, codes, verordeningen, decreten, aktes, orders, richtlijnen, wetgeving, wetsontwerpen en statuten met betrekking tot fiscaliteit, contracten, intellectuele eigendom, effecten, e-commerce, bankieren, technologie, computers, fraude en privacy. Bovendien stemt u ermee in om alle geldende wetten, regels, codes en verordeningen na te leven aangaande de overdracht van technische gegevens geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten.

 

Toekenning, Erkend Gebruik en Toegangsmiddelen

 

Gemachtigde Gebruikers en Uw Verklaringen. Door u te registreren op deze Site, of door anderszins de Site te bezoeken krachtens een toegangsformulier, of een algemene of bedrijfsspecifieke machtiging die wij u van tijd tot tijd kunnen toekennen, verklaart en aanvaardt u dat: (i) u een gemachtigde vertegenwoordiger bent van een makelaar/handelaar, bank of andere financiëlediensteninstelling die een geldige verkoops- of distributieovereenkomst heeft aangegaan met Franklin Templeton (de 'Firma'); (ii) de Firma u de machtiging heeft verleend om de Site te bezoeken en te gebruiken; en (iii) u door de Firma gemachtigd bent om in te stemmen met deze Overeenkomst en deze Site te gebruiken.

De Site is uitsluitend beschikbaar voor Gemachtigde Gebruikers, en louter en alleen voor de distributie van en dienstverlening voor producten en diensten van Franklin Templeton, zoals wordt toegelaten krachtens een dergelijke Verkoops- of Distributieovereenkomst ('Distributiediensten'). De Site is niet beschikbaar voor het publiek en mag niet worden gedistribueerd aan individuen die geen Gemachtigde Gebruikers zijn. De Site werd niet aangegeven bij de FINRA en bevat doorgaans niet dezelfde kennisgevingen die vereist zijn voor publieke of aandeelhoudersberichten.

Pro memorie, krachtens de verkoops- of distributieovereenkomst, ongeacht het gebruikte medium, dient u ervoor te zorgen dat de distributiediensten worden geleverd in overeenstemming met alle geldende effectenwetten en -verordeningen, inclusief degene die van toepassing zijn op de schriftelijke of elektronische levering van fondsprospectussen en aandeelhoudersverslagen, of kennisgevingsdocumenten voor Section 529 universiteitsspaarplannen. Ter aanvulling, krachtens de verkoops- en distributieovereenkomst, dienen al uw websites of andere marketingdocumenten die melding maken van Franklin Templeton of onze producten of diensten of Section 529 universiteitsspaarplannen die worden gedistribueerd door ons aan ons worden overgemaakt ter goedkeuring (tenzij wij het materiaal leverden).

 

Toekenning en Erkend Gebruik. In overeenstemming hiermee, kent Franklin Templeton u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe om de pagina's van deze Site te bekijken, downloaden, op te slaan, te bewaren in een bladwijzer en af te drukken. Behoudens een andersluidende toelating in deze Gebruiksvoorwaarden, is deze Site uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke en redelijke en eerlijke gebruik in verband met uw financiële professionele diensten. Dit omvat echter niet de commerciële verkoop of distributie van de Site of Site Contents. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zal door Franklin Templeton uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk moeten worden toegestaan.

 

Toegang tot uw Online Account. Toegang tot de Site vereist registratie van de account en bescherming middels een wachtwoord. U dient er als enige voor te zorgen dat uw account en wachtwoordgegevens vertrouwelijk blijven en dat de toegang tot uw computer beperkt wordt. U mag de toegang tot uw account en wachtwoordgegevens niet delen met andere gebruikers. U aanvaardt dat u aansprakelijk bent voor alle activiteiten die zich afspelen op uw account of wachtwoord die voortvloeien uit uw gedrag, nalatigheid of verzuim. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer u vaststelt dat uw wachtwoord werd vrijgegeven, verloren is gegaan, werd gestolen of oneigenlijk werd gebruikt.

Indien u op uitnodiging toegang heeft gekregen tot de Site, mag u koppelingen naar de Site niet verdelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Franklin Templeton.

De Site kan doorgaans worden bekeken met een courante webbrowser met een schermresolutie van 1024 op 768 pixels of meer. Hoewel u andere middelen mag gebruiken om toegang te krijgen tot de Site, dient u zich ervan bewust te zijn dat de Site mogelijk niet nauwkeurig wordt weergegeven met andere toegangsmethodes, en dat u deze uitsluitend op eigen risico gebruikt. U dient ervoor te zorgen dat de cache-instellingen van uw browser zodanig werden geconfigureerd dat u de meest recente gegevens ontvangt. U mag de Site niet bezoeken via toestellen of diensten die bedoeld zijn om zeer snelle, geautomatiseerde en herhaaldelijke toegang te verlenen, tenzij zulke toestellen schriftelijk werden goedgekeurd door Franklin Templeton.

Aangezien alle servers beperkte capaciteit hebben en door veel mensen worden gebruikt, mag u de Site niet op een zodanige manier gebruiken dat de hosting server of netwerk overbelast wordt of schade oploopt. U mag de Site niet gebruiken op een zodanige manier dat het gebruik van de Site door andere partijen erdoor gestoord wordt.

Behoudens andersluidende vermelding in deze Gebruiksvoorwaarden of uitdrukkelijke schriftelijke toelating door Franklin Templeton, mag u verslagen, gegevens, informatie, content, software, elektronische feeds zoals RSS feeds, producten, diensten of andere materialen over, gegenereerd door of verkregen van deze Site niet verkopen, exploiteren, er creatieve werken uit maken, overdragen, wijzigen, kopiëren, verdelen, overdragen, posten, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, uitzenden, in licentie geven of creëren, al is het via koppelingen of andere (gezamenlijk 'Site Content' genoemd).

U mag evenmin de kwetsbaarheid van de Site niet onderzoeken, scannen of testen, of proberen om niet-erkende toegang te krijgen tot de Site, Site Content of diensten, systemen, netwerken of servers verbonden met of gekoppeld aan deze Site via hacking, data mining, of andere middelen.

 

Kwetsbaarheid van Content en Site

Geen beleggingsaanbevelingen of professioneel advies; gebruik van tools. Deze Site is louter bedoeld voor uw eigen informatie en educatieve doeleinden, en is niet bedoeld om fiscale, juridische, verzekeringstechnische of beleggingsadviezen te verstrekken, en niets op de Site mag worden beschouwd als een aanbeveling, door ons of een derde partij, om een belegging of effect te verwerven of te vervreemden, of om een bepaalde beleggingsstrategie of verrichting aan te gaan. Indien er op de Site bepaalde tools beschikbaar zijn die algemene beleggings- of financiële analyses verstrekken die gebaseerd zijn op uw persoonlijke input, dan mogen zulke resultaten niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of -dienst die van onzentwege wordt verstrekt. Behoudens andersluidende vermelding, dient u als enige te bepalen of een belegging, effect of strategie of een ander product of dienst geschikt of gepast is voor u, in functie van uw beleggingsdoelstellingen en persoonlijke en financiële situatie. U dient een advocaat of fiscaal expert te raadplegen aangaande uw specifieke juridische of fiscale situatie.

Net zoals andere websites kan deze Site kwetsbaar zijn voor hacking, virussen, worms of andere malware die uw gebruik van en toegang tot de Site kan verstoren, of op een andere manier de Site Content kan wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van valselijke beleggingsaanbevelingen. Dergelijke malware kan ook uw computer en software die worden gebruikt om de Site te bezoeken, beschadigen. U dient ervoor te zorgen dat u beschikt over de meest recente virusbeschermingssoftware om uw computer te beschermen tegen malware.

 

Voor zover de wet het toelaat, gebruikt u de Site en Site Content op uw eigen risico, en stemt u ermee in om Franklin Templeton of een van zijn externe contentleveranciers te vrijwaren van enig verlies, schade, of andere vorderingen die voortvloeien uit handelingen die u stelt of beslissingen die u neemt in verband met de Site of Site Content.

 

Handelsmerken, Copyrightbeleid, Kennisgevings- en Aanspraakinformatie

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die vermeld staan op deze Site zijn de exclusieve eigendom van Franklin Templeton of hun respectieve eigenaars. Niets op deze Site mag worden beschouwd als de toekenning van een licentie of gebruiksrecht van handelsmerken (we verwijzen naar Franklin Templeton Handelsmerken Lijst), dienstmerken of handelsopmaak van Franklin Templeton of een derde partij.

 

Alle Site Content is eigendom van of werd in licentie genomen door Franklin Templeton en zijn externe informatieleveranciers, en wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale intellectuele-eigendomswetten. Franklin Templeton behoudt zich het recht voor om elke content te verwijderen die mogelijk een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien u van mening bent dat een bepaalde content op deze Site een inbreuk vormt op uw copyrights, kunt u het volgende bezorgen aan Franklin Templeton:

  1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen in naam van de eigenaar van de copyrights die geschonden zouden zijn;
  2. Een identificatie en omschrijving van het materiaal onder copyright en waar het materiaal waarvan u beweert dat het de copyrights schendt zich bevindt op de Site;
  3. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  4. Een verklaring door u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik waarover geklaagd wordt niet toegestaan wordt door de eigenaar van het copyright, zijn lasthebber, of de wet;
  5. Een verklaring door u, onder ede, dat de voormelde informatie in uw bericht correct is en dat u de eigenaar bent van het copyright dat geschonden zou zijn, of dat u gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het copyright.

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act stelt Franklin Templeton onderstaande persoon aan als zijn lasthebber om kennisgevingen te ontvangen over vermeende inbreuken op copyrights:

  1. Matthew Gowdy, Esq.

Senior Corporate Counsel

Franklin Templeton

One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906.

Tel.: (650) 312-2000

Fax: (650) 525-7141

E-mail: copyright@franklintempleton.com

 

Content van Derden

Bepaalde content, zoals advertenties, tools en informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aandelenkoersen die beschikbaar zijn op de Site, kan worden geleverd door bedrijven die niet verbonden zijn met Franklin Templeton ('Content van Derden') en de bron ervan wordt duidelijk vermeld. In bepaalde gevallen kan de Content van Derden ter beschikking worden gesteld via een koppeling naar een site van derden. De toegang van deze Site tot content van derden of andere websites mag niet worden beschouwd als een ondersteuning van de content van derden of websites, of als een aanbeveling door Franklin Templeton of een van zijn verbonden partijen om een effect dat wordt uitgegeven door een derde partij te kopen of te verkopen.

Hoewel Franklin Templeton doorgaans enkel informatie van of koppelingen naar zal verstrekken van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, werd Franklin Templeton niet betrokken bij de voorbereiding, toepassing of bewerking van Content van Derden. Het ondersteunt of erkent dergelijke content niet uitdrukkelijk of impliciet, en noch Franklin Templeton noch de leveranciers van Content van Derden staat garant voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of het nut ervan, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke content, met inbegrip van advertenties, producten of andere materialen die op sites van derden staan of ter beschikking worden gesteld. Content van Derden wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden, en Franklin Templeton en de leveranciers van Content van Derden wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende Content van Derden die ter beschikking wordt gesteld op de site. U zult Content van Derden uitsluitend op eigen risico gebruiken. DE CONTENT VAN DERDEN WORDT VERSTREKT OP EEN “AS-IS” BASIS. FRANKLIN TEMPLETON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CONTENT VAN DERDEN EN KOPPELINGEN ERNAAR, EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ELKE GARANTIE INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIGE BIJZONDERE DOELEINDEN OF NIET-SCHENDING.

U erkent dat er in het geval van Content van Derden bijkomende beperkingen kunnen bestaan betreffende het gebruik ervan. U dient deze nauwlettend na te gaan (bijvoorbeeld, in begeleidende verklaringen of caveats of hun gepubliceerde gebruiksvoorwaarden) omdat ze meer beperkingen kunnen inhouden dan degene die Franklin Templeton oplegt op de Site.

 

AFWIJZING VAN GARANTIE

U ERKENT EN AANVAARDT DAT DEZE SITE WORDT GELEVERD OP EEN “AS-IS” BASIS EN “VOLGENS BESCHIKBAARHEID”. GEEN ENKELE BESTUURDER, WERKNEMER, AANNEMER OF LASTHEBBER VAN FRANKLIN TEMPLETON, ZIJN VERBONDEN PARTIJEN OF HUN RESPECTIEVE VERTEGENWOORDIGERS (GEZAMENLIJK DE 'FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN' GENOEMD) GARANDEERT DE TIJDIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF HET NUT VAN WAT OP DE SITE STAAT. GEEN ENKELE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJ GARANDEERT DAT DEZE SITE OF DOWNLOADS UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN INLOSSEN, OF ONONDERBROKEN, BEVEILIGD OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT DEZE SITE, ZIJN SERVER OF ELK BESTAND DAT KAN WORDEN GEDOWNLOAD VIA DEZE SITE GEEN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN BEVATTEN. DE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN WANNEER U DEZE SITE GEBRUIKT. PERIODES VAN BIJZONDER VOLATIELE OF ONGEBRUIKELIJKE MARKTACTIVITEIT KUNNEN DE BESCHIKBAARHEID OF RESPONSTIJD VAN DE SYSTEMEN BEÏNVLOEDEN.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT HET VOLLEDIG RISICO BETREFFENDE DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DEZE SITE EN DE TIJDIGHEID, HET NUT, DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE SITE VOLLEDIG DOOR U WORDT GEDRAGEN. ALLE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN WIJZEN HIERBIJ SPECIFIEK ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, ONDERSTEUNINGEN, GARANTIES OF WAARBORGEN AF MET BETREKKING TOT DEZE SITE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GRANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BIJZONDER DOEL EN NIET-SCHENDING. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE WIJZEN ALLE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN LLE GARANTIES AF BETREFFENDE RESULTATEN DIE ZOUDEN KUNNEN WORDEN BEHAALD MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE.

 

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de middelen die u gebruikt om de Site te bezoeken, en begrijpt dat uw hardware, software, het internet, uw internetprovider en andere derde partijen die ervoor zorgen dat u onze Site kunt bezoeken niet presteren zoals bedoeld of gewenst.

Franklin Templeton wijst eveneens de aansprakelijkheid af voor opzettelijke of niet-opzettelijke schade die derden u kunnen berokkenen door deze Site te gebruiken. U begrijpt bijvoorbeeld dat hackers onze beveiligingsprocedures kunnen doorbreken, en dat Franklin Templeton niet aansprakelijk zal zijn voor de schade die daaruit voortvloeit.

Er werden redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de Site Content juist is, maar wij garanderen niet dat de Site Content juist, volledig of tijdig is. De Site Content wordt enkel weergegeven op de aangegeven of publicatiedatum, en het is mogelijk dat daarop volgende marktgebeurtenissen of andere redenen deze vervangen. Franklin Templeton is niet verplicht om deze Site of Site Content te actualiseren. WIJ ZULLEN TEN OVERSTAAN VAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DADEN, NALATIGHEID OF BELEGGINGSBESLISSINGEN DIE DOOR U WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE GEGEVENS OF INFORMATIE DIE WORDEN VOORGESTELD OP DEZE SITE.

Speculatie of stellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, zoals markt- en economische omstandigheden, de prestaties van bedrijven of effecten, toekomstige productaanbiedingen of andere voorspellingen zijn 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, en gaan gepaard met risico's en onzekerheden. Algemene zakelijke, marktgebonden, economische en politieke omstandigheden zouden ertoe kunnen leiden dat reële resultaten in grote mate afwijken van wat wij momenteel verwachten of voorspellen.

Wij raden u af om gebruik te maken van e-mail voor het versturen van vertrouwelijke of gevoelige informatie. Indien u al dan niet versleutelde e-mail aan ons verstuurt via het internet, aanvaardt u dat er risico's met betrekking tot een gebrek aan vertrouwelijkheid mee gepaard gaan.

 

Beperking van aansprakelijkheid

UW ENIGE VERHAALMOGELIJKHEID TEGEN ONTEVREDENHEID OVER UW GEBRUIK VAN ONZE SITE IS OM HET GEBRUIK VAN DE SITE STOP TE ZETTEN. U STEMT ERMEE IN DAT DE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADEVERGOEDINGEN (GEZAMENLIJK DE 'UITGESLOTEN SCHADES' GENOEMD), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF ENIGSZINS VERBONDEN ZIJN MET UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: INKOMSTENDERVING, HANDELSVERLIEZEN, VERLIES VAN VERWACHTE WINSTEN, ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, BESPARINGEN, GOODWILL OF GEGEVENS; ELKE VERSTORING VAN PRESTATIES, ONDERBREKING IN DE DIENST, AANVAL, ONDERBREKING, DEFECT, GEBRUIKERSFOUT, GEBRUIKSFOUT OF -VERTRAGING OF OVERDRACHT VAN COMPUTERVIRUS; VERSTORING VAN ELEKTRONISCHE OF MECHANISCHE UITRUSTING OF COMMUNICATIELIJNEN (INCLUSIEF TELEFOON, KABEL EN INTERNET); ERNSTIGE OF UITZONDERLIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN (INCLUSIEF OVERSTROMINGEN, AARDBEVINGEN, OF ANDERE ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN); BRAND, OORLOG, OPSTAND, TERREURDAAD, OPROER, ARBEIDSDISPUUT EN ANDERE ARBEIDSPROBLEMEN, ONGELUKKEN, NOODGEVALLEN OF OVERHEIDSDADEN; OF DIEFSTAL DOOR DERDEN, VERNIELING VAN, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, WIJZIGING OF GEBRUIK VAN UW INFORMATIE, UITRUSTING OF EIGENDOM, ZELFS INDIEN DE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OF DE UITGESLOTEN SCHADES HADDEN KUNNEN VOORZIEN. BOVENDIEN ZULLEN DE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERZUIM, DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, OM DEZE VOORWAARDEN OF TOEPASSELIJKE FEDERALE, REGIONALE OF LOKALE WETTEN NA TE LEVEN.

 

DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN, ONGEACHT: (I) NALATIGHEID OF GROVE NALATIGHEID VAN EEN FRANKLIN TEMPLETON PARTIJ OF (II) DE AANSPRAKELIJKHEID BETREKKING HEEFT OP NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF EEN ANDERE THEORIE VAN JURIDISCHE AANSPRAKELIJKHEID; EN ZULLEN VAN KRACHT BLIJVEN ZELFS INDIEN DE VERHAALMOGELIJKHEID HAAR ESSENTIËLE DOEL MIST. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF UITSLUITING VAN GARANTIES TOE. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN BEPERKT WORDEN IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FRANKLIN TEMPLETON PARTIJEN TEN OVERSTAAN VAN U ZAL GEENSZINS MEER BEDRAGEN DAN HONDERD DOLLAR ($100).

 

Schadeloosstelling 

U stemt ermee in om de Franklin Templeton Partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, verzoeken, aansprakelijkheden, schade, verliezen of kosten, met inbegrip van advocatenkosten en -vergoedingen, die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw ongeoorloofde toegang tot of gebruik van deze Site of (ii) elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Toepasselijk recht, Forum, Scheidbaarheid

Indien Franklin Templeton verzuimt om een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden na te komen, zal dat niet betekenen dat een bepaling of recht vervalt. De wetten van de Staat Californië ('Toepasselijk Recht') zijn van toepassing op deze Voorwaarden. Indien u een geschil aanspant met betrekking tot deze Voorwaarden, dan stemt u ermee in om dergelijk geschik enkel aan te spannen in de staatsrechtbanken van de Stad en de County van San Mateo, Californië, of het United States District Court for the Northern District of California, en u gaat ermee akkoord om u te schikken naar de persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken met het oog op het beslechten van dergelijke geschillen. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een of andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zullen de overblijvende bepalingen in de ruimst mogelijke mate worden uitgevoerd, en zullen de overblijvende bepalingen volledig van kracht en geldig blijven. U zult alle wetten, regels en verordeningen naleven van elke overheidsinstelling of -entiteit die de exploitatie en het gebruik van de Site beheersen of er van toepassing op zijn. Onverminderd het voorgaande, stemt u ermee in om dergelijke beperkingen na te leven en om geen enkel deel van de Site te (her)exporteren naar landen of personen die krachtens de exportcontrolewetten van de Verenigde Staten niet toegelaten zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden komen ten behoeve van Franklin Templeton, zijn rechtsopvolgers en -verkrijgenden. U mag de Gebruiksvoorwaarden niet overdragen. Een verklaring van afstand zal niet geldig zijn, tenzij deze schriftelijk werd opgesteld. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, worden voorbehouden door Franklin Templeton.

 

Beëindiging

U erkent en aanvaardt dat Franklin Templeton de Gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot, en gebruik van (een deel van) de Site kan beperken, opschorten of beëindigen, met inbegrip van koppelingen naar sites van derden, en dat te allen tijde, met of zonder beweegreden, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Gebruiksvoorwaarden, en dat naar eigen absolute goeddunken van Franklin Templeton en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. De relevante versie van de Gebruiksvoorwaarden zal van toepassing blijven vooraleer gebruik wordt gemaakt van de Site. De volgende paragrafen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen ook na de beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Site van kracht blijven: paragrafen aangaande Schadeloosstelling, Disclaimers, Beperking van Aansprakelijkheid, Beëindiging en Algemene Bepalingen, alsook andere bepalingen die blijkens hun voorwaarden van kracht zullen blijven na beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Site.