UMOWA DOTYCZĄCA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z FRANKLIN TEMPLETON ACADEMY ONLINE

Witamy! Przed skorzystaniem z witryny prosimy o zapoznanie się z poniższą Umową dotyczącą warunków korzystania, ponieważ jest to wiążąca umowa użytkownika z Franklin Templeton. Umowa reguluje korzystanie z witryny oraz z wszystkich produktów, usług, treści, narzędzi i informacji dostępnych za pośrednictwem witryny. Korzystanie z witryny i uzyskiwanie do niej dostępu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki korzystania. Franklin Templeton może dokonywać zmian Warunków korzystania. Wszelkie zmiany są skuteczne niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Dostawcą Witryny jest Franklin Templeton. Franklin Templeton może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić, przerwać lub ograniczyć korzystanie i dostępność całości Witryny lub dowolnej jej części bez wcześniejszego zawiadomienia i nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. Korzystanie z Witryny może być dla dowolnych celów monitorowane przez Franklin Templeton bez ponoszenia odpowiedzialności.

Data ostatniej zmiany Warunków: 20 stycznia 2016 r.

Akceptacja Warunków korzystania wraz z wszelkimi zmianami

Niniejsza Umowa dotycząca Warunków korzystania („Warunki korzystania”) określa zasady i warunki korzystania z witryny oraz z wszystkich produktów, usług, treści, narzędzi i informacji dostępnych za jej pośrednictwem (zwanych łącznie „Witryną”). Prosimy uważnie przeczytać Warunki korzystania. Uzyskiwanie dostępu do Witryny, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób jest równoznaczne z potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z Warunkami korzystania i wyraża zgodę, żeby być nimi prawnie związanym. Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień Umowy dotyczącej Warunków korzystania, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny ani korzystać z niej w inny sposób.

Niniejsze Warunki korzystania mają charakter uzupełniający i nie mają na celu zmiany innych umów zawartych między dostawcą witryny a użytkownikiem, m.in. umów z klientem i umów o prowadzenie rachunku, w zakresie innym niż korzystanie z niniejszej Witryny przez użytkownika.

Korzystanie z niniejszej Witryny przez użytkownika jest regulowane Warunkami korzystania obowiązującymi w dniu uzyskania dostępu do Witryny przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Witryny i Warunków korzystania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków korzystania uznaje się za wyrażenie zgody na Warunki korzystania ze zmianami.

Sponsor Witryny

Niniejsza Witryna jest udostępniana na zasadzie usługi i wyłącznie dla celów informacyjnych przez Franklin Templeton (łącznie „Franklin Templeton” lub „my”). Nie jest ona udostępniana przez spółki inwestycyjne Franklin Templeton.

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] jest globalną instytucją inwestycyjną działającą pod nazwą Franklin Templeton. Franklin Templeton, za pośrednictwem różnych jednostek Franklin Templeton, świadczy usługi inwestycyjne na rynku międzynarodowym i amerykańskim, usługi dla posiadaczy tytułów uczestnictwa i usługi dystrybucyjne na rzecz funduszy Franklin, Templeton i Franklin Mutual Series („Fundusze”) oraz klientów instytucjonalnych, a także usługi zarządzania rachunkami wydzielonymi.

Korzystanie w dowolnym miejscu na świecie

Celem niniejszej Witryny jest zapewnienie opiekunom i specjalistom z branży finansowej interaktywnych szkoleń w postaci zajęć „na żywo” i wirtualnych, nagrań i innych modułów internetowych. Wszystkie te materiały są umieszczone w globalnym portalu dostępnym w wielu językach. Treści Witryny mogą się odnosić do produktów lub usług, które mogą nie być dostępne w kraju użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zwrócić do lokalnego biura Franklin Templeton. Żadnej z informacji w Witrynie nie należy interpretować jako promocji produktu ani korzystania z produktu, ani też zachęty do skorzystania z produktu, których nie dopuszczają przepisy i regulacje kraju, w którym przebywa użytkownik.

W wypadku niektórych osób i w niektórych krajach uzyskiwanie dostępu do Witryny i Treści Witryny może nie być dozwolone. Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Franklin Templeton nie składa zapewnienia, że Witryna i Treści Witryny są odpowiednie lub dostępne w kraju użytkownika. Dostęp do Witryny uzyskiwany z krajów, w których treść Witryny jest niezgodna z prawem, jest zabroniony.

Ze względu na globalny charakter Internetu użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich miejscowych zasad dotyczących postępowania w Internecie, m.in. wszystkich przepisów, zasad, kodeksów i regulacji swojego kraju zamieszkania i kraju, z którego uzyskuje dostęp do Witryny, w tym m.in. wszystkich przepisów, zasad, kodeksów, regulacji, rozporządzeń, aktów, zarządzeń, dyrektyw, ustaw, projektów ustaw i statutów dotyczących podatków, umów, własności intelektualnej, papierów wartościowych, handlu elektronicznego (e-commerce), bankowości, technologii, komputerów, nadużyć i ochrony prywatności. Użytkownik zobowiązuje się także przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, kodeksów i regulacji dotyczących przesyłania danych technicznych wywiezionych ze Stanów Zjednoczonych.

Udzielenie praw, dozwolone korzystanie i sposoby dostępu

Upoważnieni użytkownicy i oświadczenia użytkownika. Rejestracja w Witrynie lub dowolny inny sposób uzyskania do niej dostępu albo dostęp na podstawie upoważnienia ogólnego lub udzielonego całej organizacji są równoznaczne z oświadczeniem przez użytkownika, że: i) użytkownik jest upoważnionym przedstawicielem domu maklerskiego, pośrednika giełdowego, banku lub innej organizacji świadczącej usługi finansowe, która zawarła ważną umowę sprzedaży lub dystrybucji z Franklin Templeton („Organizacja”); ii) Organizacja upoważniła użytkownika do dostępu i korzystania z Witryny; iii) użytkownik został upoważniony przez Organizację do zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z Witryny.

Witryna jest dostępna wyłącznie dla Upoważnionych użytkowników i jedynie dla celów dystrybucji, m.in. obsługi, produktów lub usług Franklin Templeton w zakresie przewidzianym w Umowie sprzedaży lub dystrybucji („Usługi dystrybucji”). Witryna nie jest ogólnie dostępna i nie może być udostępniana osobom niebędącym Upoważnionymi użytkownikami. Witryna nie została zgłoszona do organizacji FINRA i zasadniczo nie zawiera informacji wymaganych w przypadku komunikatów podawanych do wiadomości publicznej lub dla posiadaczy tytułów uczestnictwa.

Dla przypomnienia: zgodnie z umową sprzedaży lub dystrybucji użytkownik jest odpowiedzialny — bez względu na wykorzystany kanał — za zagwarantowanie, że usługi dystrybucji są wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych, m.in. w zakresie dostarczania (w formie papierowej lub elektronicznej) prospektów informacyjnych funduszy i raportów dla posiadaczy tytułów uczestnictwa albo dokumentów informacyjnych w ramach programów oszczędzania na studia na mocy art. 529 (Section 529) amerykańskiego prawa podatkowego. Ponadto, zgodnie z umową sprzedaży lub dystrybucji, wszelkie witryny i inne informacje marketingowe, w których wspomniano Franklin Templeton, produkty lub usługi Franklin Templeton albo oferowane przez Franklin Templeton programy oszczędzania na studia na mocy art. 529 (Section 529) amerykańskiego prawa podatkowego, muszą być przesyłane do zatwierdzenia przez Franklin Templeton (chyba że materiał został przekazany przez Franklin Templeton).

Udzielenie praw i dozwolone korzystanie. Zgodnie z niniejszą Umową Franklin Templeton udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na wyświetlanie, pobieranie, zapisywanie, oznaczanie zakładkami i wydruk stron pochodzących z Witryny. Z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w niniejszych Warunkach korzystania, Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego użytkownika i do jego uzasadnionego, uczciwego użytku biznesowego w związku ze świadczonymi profesjonalnymi usługami finansowymi. Dozwolone korzystanie nie obejmuje jednak komercyjnej sprzedaży ani dystrybucji Witryny ani Treści Witryny. Wszelkie sposoby korzystania niedopuszczone wyraźnie w niniejszych Warunkach korzystania wymagają wyraźnego uprzedniego zezwolenia od Franklin Templeton udzielonego na piśmie.

Dostęp do internetowego konta użytkownika. Dostęp do Witryny wymaga rejestracji konta i ustalenia hasła zabezpieczającego. Za zachowanie poufności konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do używanego komputera wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Dostępu do konta i hasła nie można przekazywać innym użytkownikom. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego konta lub hasła, które wynikają z jego postępowania, zaniechania lub zaniedbania. W razie uzyskania informacji o ujawnieniu, utracie, kradzieży lub nieuprawnionym użyciu hasła użytkownika, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Franklin Templeton.

Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do Witryny na podstawie zaproszenia, nie może wysyłać łącz do Witryny bez wyraźnego uprzedniego zezwolenia od Franklin Templeton udzielonego na piśmie.

Witryna jest zasadniczo przeznaczona do wyświetlania w standardowej przeglądarce internetowej na ekranie o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli. Dostęp do Witryny można uzyskać za pośrednictwem innych metod, ale należy pamiętać, że Witryna może nie być wówczas wyświetlana poprawnie i użytkownik korzysta z takich metod na własne ryzyko. Użytkownik odpowiada za takie ustawienie pamięci podręcznej przeglądarki, żeby zapewnić sobie otrzymywanie najnowszych informacji. Nie należy uzyskiwać dostępu do Witryny za pośrednictwem urządzeń lub usług służących do zapewniania szybkiego, automatycznego, wielokrotnego dostępu, o ile takie urządzenia nie zostały zatwierdzone przez Franklin Templeton na piśmie.

Ponieważ każdy serwer ma ograniczoną pojemność i jest wykorzystywany przez wiele osób, nie można korzystać z Witryny w sposób mogący uszkodzić lub przeciążyć serwer hostingowy albo sieć. Z Witryny nie można korzystać w sposób kolidujący z korzystaniem z niej przez innego użytkownika.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach korzystania lub wyraźnie dopuszczonych przez Franklin Templeton na piśmie, użytkownik nie może zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, zamieszczać, wyświetlać, odtwarzać, powielać, publikować, nadawać, udzielać licencji, tworzyć dzieł zależnych, przenosić, sprzedawać ani eksploatować raportów, danych, informacji, treści, oprogramowania, przekazów elektronicznych (np. RSS), produktów, usług ani innych materiałów umieszczonych w Witrynie, wygenerowanych przez nią lub uzyskanych z niej, bez względu na to, czy byłoby to na podstawie łączy czy innej (łącznie: „Treści Witryny”).

Użytkownik nie może też badać, szukać ani sprawdzać słabych punktów ani podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Witryny, Treści Witryny lub usług, systemów, sieci albo serwerów połączonych lub powiązanych z Witryną, z zastosowaniem włamania (hackingu), ekstrakcji danych ani żadnych innych metod.

Treść i słabe punkty Witryny

Wykluczenie rekomendacji inwestycyjnych i profesjonalnych porad; wykorzystanie narzędzi. Ta Witryna służy wyłącznie celom informacji i edukacji użytkownika i nie ma na celu udzielania porad podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych ani inwestycyjnych i żadnego jej elementu nie należy traktować jako rekomendacji, sformułowanej przez Franklin Templeton lub jakikolwiek podmiot trzeci, dotyczącej nabycia lub sprzedaży jakiejkolwiek inwestycji albo papierów wartościowych, zastosowania strategii inwestycyjnej lub dokonania transakcji. Jeśli w Witrynie dostępne są określone narzędzia pozwalające na przeprowadzenie ogólnych analiz inwestycyjnych lub finansowych na podstawie konkretnych zadanych danych, wyników analiz nie należy traktować jako rekomendacji lub porad inwestycyjnych Franklin Templeton. O ile nie określono inaczej, wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy inwestycja, walor lub strategia albo produkt lub usługa są dla użytkownika odpowiednie, biorąc pod uwagę jego cele inwestycyjne, sytuację osobistą i finansową, ponosi użytkownik. W sprawie swojej konkretnej sytuacji prawnej lub podatkowej użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Podobnie jak każda witryna internetowa, niniejsza Witryna może być podatna na włamanie, wirusy, robaki i inne złośliwe oprogramowanie mogące zakłócać korzystanie z Witryny i dostęp do niej albo w inny sposób modyfikować jej Treści, w tym m.in. podawać nieprawdziwe rekomendacje inwestycyjne. Złośliwe oprogramowanie może także uszkodzić komputer i oprogramowanie, służące użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Witryny. Za zapewnienie sobie najnowszego oprogramowania antywirusowego chroniącego komputer przed złośliwym oprogramowaniem odpowiada użytkownik.

W zakresie dozwolonym prawem użytkownik korzysta z Witryny i z Treści Witryny na własne ryzyko i zobowiązuje się nie obarczać Franklin Templeton ani żadnego z niezależnych dostawców treści odpowiedzialnością z tytułu straty, uszkodzenia lub innych możliwych roszczeń wynikających z działania lub decyzji podjętych przez użytkownika w związku z Witryną lub Treścią Witryny.

Oznaczenia handlowe, prawo autorskie, korespondencja i informacje o roszczeniach

Wszystkie znaki handlowe, znaki usług i logo widoczne w Witrynie są wyłączną własnością Franklin Templeton lub ich właścicieli. Żadnej z informacji zawartych w Witrynie nie należy uznawać za udzielenie licencji lub prawa do wykorzystania któregokolwiek z oznaczeń handlowych (zob. wykaz oznaczeń handlowych Franklin Templeton), znaków usługowych lub oznaczeń graficznych Franklin Templeton albo osób trzecich.

Właścicielem lub licencjodawcą całości Treści Witryny jest Franklin Templeton i niezależni dostawcy informacji. Całość Treści Witryny jest chroniona prawem własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych i innych krajów świata. Franklin Templeton zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści mogących naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Jeśli użytkownik jest przekonany, że treści umieszczone w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, prosimy o przesłanie do Franklin Templeton następujących informacji:

  1. Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela rzekomo naruszonych praw autorskich;
  2. Wskazanie i opis materiału chronionego prawem autorskim i położenia w Witrynie materiału rzekomo naruszającego to prawo;
  3. Adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
  4. Oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze zgłasza, iż sporne wykorzystanie w sposób będący przedmiotem zgłoszenia nie jest dopuszczone przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani prawo;
  5. Oświadczenie użytkownika — złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń — że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą i że użytkownik jest właścicielem rzekomo naruszonych praw autorskich albo został upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, Franklin Templeton wskazuje poniżej osobę do odbioru korespondencji dotyczącej rzekomego naruszenia prawa autorskich:

J. Matthew Gowdy, Esq.
Senior Corporate Counsel
Franklin Templeton
One Franklin Parkway, San Mateo, CA 94403-1906.
Tel: (650) 312-2000
Fax: (650) 525-7141
E-mail: copyright@franklintempleton.com

Treści osób trzecich

Część treści, m.in. reklamy, narzędzia i informacje, w tym m.in. notowania giełdowe dostępne za pośrednictwem Witryny, mogą być dostarczane przez firmy niepowiązane z Franklin Templeton („Treści osób trzecich”) i źródło takich treści jest wyraźnie wskazane. W niektórych wypadkach Treści osób trzecich mogą być dostępne po skorzystaniu z łącza do niezależnej witryny. Dostępu uzyskanego za pośrednictwem Witryny do treści osób trzecich lub do innych witryn nie należy uznawać za ich potwierdzenie ani za rekomendację kupna lub sprzedaży walorów emitowanych przez osobę trzecią, sformułowaną przez Franklin Templeton lub którykolwiek z podmiotów stowarzyszonych Franklin Templeton.

Franklin Templeton zapewnia na ogół wyłącznie informacje ze źródeł uznawanych za rzetelne albo łącza do takich źródeł, jednak nie bierze udziału w przygotowaniu, akceptacji ani edycji Treści osób trzecich i nie wyraża dla nich wyraźnego ani dorozumianego potwierdzenia. Ani Franklin Templeton, ani dostawcy Treści osób trzecich nie gwarantują dokładności, terminowości przekazania, kompletności ani przydatności takich treści i nie ponoszą za nie odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za reklamy, produkty i inne materiały umieszczone w niezależnych witrynach lub udostępniane za ich pośrednictwem. Treści osób trzecich są dostarczane wyłącznie dla celów informacyjnych, a Franklin Templeton i dostawcy Treści osób trzecich wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu Treści osób trzecich dostępnych w witrynie. Użytkownik korzysta z Treści osób trzecich wyłącznie na własne ryzyko. Treści osób trzecich są dostarczane „w aktualnym stanie” (na zasadzie „as is”). FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI OSÓB TRZECICH I ŁĄCZA DO NICH I WYRAŹNIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI (WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH), W TYM M.IN. GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

Użytkownik potwierdza, że w przypadku Treści osób trzecich mogą występować dodatkowe ograniczenia w zakresie korzystania. Użytkownik powinien się z nimi dokładnie zapoznać (np. przeglądając dołączone oświadczenia, zastrzeżenia lub opublikowane warunki korzystania), ponieważ mogą one być surowsze niż ograniczenia określone wobec tej Witryny przez Franklin Templeton.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NINIEJSZA WITRYNA JEST ZAPEWNIANA „W AKTUALNYM STANIE” (NA ZASADZIE „AS IS”) I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FRANKLIN TEMPLETON, PODMIOTY STOWARZYSZONE FRANKLIN TEMPLETON, ICH KIEROWNICTWO, DYREKTORZY, PRACOWNICY, KONTRAHENCI ANI AGENCI (ZWANI ŁĄCZNIE „PODMIOTAMI FRANKLIN TEMPLETON”) NIE GWARANTUJĄ TERMINOWOŚCI PRZEKAZANIA, DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI TEJ WITRYNY. ŻADEN Z PODMIOTÓW FRANKLIN TEMPLETON NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB POBRANE MATERIAŁY BĘDĄ ODPOWIADAĆ POTRZEBOM LUB OCZEKIWANIOM UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE, BEZPIECZNE LUB POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB ŻE WITRYNA, JEJ SERWER LUB PLIKI DOSTĘPNE DO POBRANIA ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PODMIOTY FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY I INNE USZKODZENIA MOGĄCE POWSTAĆ WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY. DLA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMÓW I CZASU UZYSKANIA ODPOWIEDZI MOŻE MIEĆ ZNACZENIE W SZCZEGÓLNOŚCI NIESTABILNOŚĆ I NADZWYCZAJNA SYTUACJA NA RYNKU.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I DZIAŁANIA NINIEJSZEJ WITRYNY ORAZ TERMINOWOŚCI PRZEKAZANIA, PRZYDATNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WITRYNY PONOSI WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE PODMIOTY FRANKLIN TEMPLETON NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, POTWIERDZEŃ I GWARANCJI (WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH) DOTYCZĄCYCH WITRYNY, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. BEZ ZAWĘŻANIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, WSZYSTKIE PODMIOTY FRANKLIN TEMPLETON WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW UZYSKANYCH DZIĘKI KORZYSTANIU Z NINIEJSZEJ WITRYNY.

Użytkownik potwierdza, że odpowiada za środki służące mu do uzyskania dostępu do Witryny i ma świadomość, że jego sprzęt, oprogramowanie, Internet, dostawca usług internetowych i inne osoby trzecie zaangażowane w jego łączenie się z Witryną Franklin Templeton mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem lub życzeniem.

Franklin Templeton wyłącza także odpowiedzialność z tytułu szkód, jakie osoby trzecie mogą wyrządzić użytkownikowi w związku z korzystaniem z Witryny, bez względu na ich umyślność. Użytkownik ma świadomość, między innymi, że włamywacze mogliby naruszyć procedury bezpieczeństwa Franklin Templeton i że Franklin Templeton nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody.

Podjęto odpowiednie środki, żeby zagwarantować, iż Treści Witryny są zgodne z prawdą, ale Franklin Templeton nie gwarantuje ich dokładności, kompletności ani terminowości przekazania. Treści Witryny są prezentowane jedynie w postaci dostępnej w dniu publikacji lub wskazania i mogą ulec modyfikacji wskutek późniejszych zdarzeń rynkowych lub innych przyczyn. Franklin Templeton nie ma obowiązku aktualizacji Witryny ani Treści Witryny. FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKŁYCH Z DZIAŁANIA, ZANIECHANIA LUB DECYZJI INWESTYCYJNYCH PODJĘTYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI PRZEKAZANIA DANYCH ALBO INFORMACJI PREZENTOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE.

Spekulacje i wyrażone przekonania na temat zdarzeń przyszłych, np. uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, wyników spółek lub papierów wartościowych, najbliższych ofert produktów i innych prognoz, to „oświadczenia prospektywne” w znaczeniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. i wiążą się one z ryzykiem i niepewnością. Ogólne warunki biznesowe, rynkowe, gospodarcze i polityczne mogą spowodować istotne rozbieżności rzeczywistych wyników i aktualnych przewidywań lub prognoz.

Nie zalecamy przesyłania pocztą elektroniczną informacji poufnych i informacji o szczególnym znaczeniu. Przesyłając wiadomość e-mail (szyfrowaną lub nie) przez Internet, użytkownik akceptuje związane z taką operacją ryzyko braku poufności.

Ograniczenie odpowiedzialności

W RAZIE NIEZADOWOLENIA Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY UŻYTKOWNIK MOŻE JEDYNIE ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PODMIOTY FRANKLIN TEMPLETON W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH ANI ZA STRATY MORALNE (ZWANYCH ŁĄCZNIE „SZKODAMI WYŁĄCZONYMI”), WYNIKŁYCH Z KORZYSTANIA (LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA) Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA ALBO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z TYM ZWIĄZANYCH, W TYM M.IN.: UTRATY DOCHODÓW, STRAT HANDLOWYCH, PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, ZLECEŃ, OSZCZĘDNOŚCI, REPUTACJI LUB DANYCH; DOWOLNEJ AWARII DZIAŁANIA, ZABLOKOWANIA USŁUG, ATAKU, PRZERWANIA, USTERKI, BŁĘDÓW OPERATORÓW, NIEDOGODNOŚCI LUB OPÓŹNIENIA OPERACJI LUB PRZESYŁANIA, LUB TEŻ WIRUSA KOMPUTEROWEGO; AWARII SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB MECHANICZNEGO ALBO ŁĄCZY KOMUNIKACYJNYCH (W TYM TELEFONICZNYCH, KABLOWYCH I INTERNETOWYCH); ZŁYCH LUB NADZWYCZAJNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (W TYM POWODZI, TRZĘSIENIA ZIEMI I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH); POŻARU, WOJNY, POWSTANIA, DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH, ZAMIESZEK, SPORU PRACOWNICZEGO I INNYCH PROBLEMÓW PRACOWNICZYCH, WYPADKU, SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ LUB DZIAŁAŃ RZĄDOWYCH; KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, MODYFIKACJI LUB WYKORZYSTANIA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ INFORMACJI, SPRZĘTU LUB MAJĄTKU UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI PODMIOTY FRANKLIN TEMPLETON WIEDZIAŁY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD WYŁĄCZONYCH LUB MOGŁY JE PRZEWIDZIEĆ. PONADTO PODMIOTY FRANKLIN TEMPLETON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA I OSOBY TRZECIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW FEDERALNYCH, STANOWYCH I MIEJSCOWYCH.

NINIEJSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA: I) ZANIEDBANIE LUB RAŻĄCE ZANIEDBANIE ZE STRONY PODMIOTU FRANKLIN TEMPLETON LUB II) PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, TJ. ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNĄ, KONTRAKTOWĄ, DELIKTOWĄ (W TYM ZANIEDBANIE) LUB DOWOLNĄ INNĄ TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI; I OBOWIĄZUJĄ NAWET WÓWCZAS, JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE GWARANCJI NIE JEST DOPUSZCZALNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W TAKICH OBSZARACH PRAWNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW FRANKLIN TEMPLETON JEST OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW FRANKLIN TEMPLETON WOBEC UŻYTKOWNIKA W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKRACZA KWOTY STU DOLARÓW (100 USD).

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć Podmioty Franklin Templeton przed odpowiedzialnością z tytułu roszczeń, żądań, wierzytelności, szkód, strat i kosztów, m.in. honorariów adwokackich, wynikających z: i) niewłaściwego dostępu użytkownika do Witryny albo korzystania z niej w niewłaściwy sposób; ii) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania; albo związanych z nimi.

Prawo właściwe, właściwość sądu, rozłączność postanowień

Niedochodzenia przez Franklin Templeton egzekucji postanowień niniejszych Warunków korzystania nie można uznać za zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa. Niniejsze Warunki są regulowane przepisami stanu Kalifornia („Prawo właściwe”). W razie podjęcia działań prawnych w związku z niniejszymi Warunkami użytkownik zobowiązuje się złożyć dokumenty wyłącznie w sądach stanowych miasta i okręgu San Mateo (City and County of San Mateo) w stanie Kalifornia albo w sądzie rejonowym dla północnej Kalifornii (United States District Court for the Northern District of California), oraz wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji tych sądów dla potrzeb postępowania sądowego w takich sprawach. W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania za niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnej przyczyny niewykonalne, pozostałe postanowienia są wykonywane w najszerszym możliwym zakresie oraz zachowują pełną moc i skuteczność. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i regulaminów wydanych przez władze i organy rządowe, które regulują działanie i korzystanie z Witryny. Bez zawężania powyższego postanowienia, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać takich ograniczeń i nie wywozić ani nie wywozić powrotnie żadnej części Witryny do krajów ani osób wykluczonych zgodnie z przepisami kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych. Niniejsze Warunki korzystania działają na korzyść Franklin Templeton, następców prawnych Franklin Templeton i cesjonariuszy Franklin Templeton. Niniejsze Warunki korzystania nie podlegają cesji przez użytkownika. Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej Umowie, są zastrzeżone przez Franklin Templeton.

Wypowiedzenie Umowy

Użytkownik potwierdza, że Franklin Templeton może w dowolnym momencie ograniczyć, zawiesić lub rozwiązać Warunki korzystania oraz jego dostęp i korzystanie z całości lub dowolnej części Witryny, w tym z łączy do niezależnych witryn, bez podania przyczyny, w tym m.in. z powodu naruszenia Warunków korzystania, ustalonego według wyłącznego uznania Franklin Templeton, bez wcześniejszego zawiadomienia i nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. Odpowiednia wersja Warunków korzystania nadal obowiązuje wobec wszystkich wcześniejszych przypadków korzystania z Witryny. Następujące ustępy niniejszych Warunków korzystania pozostają w mocy bez względu na zakończenie korzystania z Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu przez użytkownika: Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością, Wyłączenia, Ograniczenia odpowiedzialności, Wypowiedzenie Umowy i Postanowienia ogólne, a także wszelkie inne postanowienia, z których charakteru wynika, że pozostają w mocy bez względu na zakończenie korzystania z Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu przez użytkownika.