The table below describes the cookies that we use on our websites.

Czech / Česky

Cookie typCo tyto soubory cookie dělají
Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie nám pomáhají přizpůsobit obsah Našim webovým stránkám na základě uživatelských preferencí. Pamatují si volby prováděné uživatelem, například identifikaci uživatele jako určitého typu investora (Retail (maloobchodní), Professional (profesionální) nebo Institutional (institucionální)), jeho jazyk, zemi, ze které stránky navštívil, a veškeré změny velikosti textu nebo jiných částí Našich webových stránek. Údaje, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány a neslouží ke sledování aktivity na jiných webových stránkách.

Základní soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro to, aby části Našich webových stránek fungovaly. Uživatelům umožňují pohyb na Našich webových stránkách a nám na nich umožňují rozpoznat uživatele, abychom mu mohli poskytovat služby, o které požádal, například zapamatování přihlašovacích údajů uživatele.

Výkonové soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují údaje o tom, jak uživatelé používají Naše webové stránky, a pomáhají nám řešit technické problémy nebo chyby a označit oblasti, například navigaci, které můžeme vylepšit. Například služba Google Analytics používá identifikátory souborů cookie ke sledování počtu návštěvníků webových stránek a poskytuje nám objemy a zdroje související s provozem na webových stránkách. To nám umožňuje analyzovat zákonitosti webového provozu a provádět testy s cílem optimalizovat webové stránky vůči klíčovým metrikám.

Údaje shromážděné samotnou službou Google Analytics jsou anonymní, ale pokud odpovíte na marketingový e-mail, vygeneruje se pro službu Google Analytics náhodné ID, které můžeme spolu s Vaší e-mailovou adresou, za pomocí dalších informací, které již držíme ve Vašem zákaznickém profilu, použít k Vaši ruční identifikaci. Tyto údaje můžeme následně využít k vytvoření potenciálních zákazníků produktů, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics ochraňuje Vaše údaje, naleznete na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cílené soubory cookie

Soubory cookie Marketo sledují Vaši IP adresu (kterou anonymizujeme), abychom odvodili Vaši polohu, společnost (pro finanční poradce) a další podrobnosti, které nám mohou pomoci vytvořit uživatelský profil. To nám umožňuje přizpůsobit Vám obsah prezentovaný na Našich webových stránkách nebo Vám prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí zasílat cílená sdělení, jestliže jste nám prostřednictvím Našich webových stránek poskytli e-mailovou adresu a souhlasili s přijímáním aktualizovaných informací o produktech.

Společnost Franklin Templeton se zabývá vícekanálovou propagační činností (inzercí, e-mailovým marketingem, inzercí zaměřenou na sociální sítě). Soubory cookie Marketo měří efektivitu těchto kampaní sledováním ohlasů a spouštěním příslušných automatizovaných reakcí. Jestliže byste například zareagovali na e-mailovou kampaň, ale proces odpovědi nedokončili, můžeme Vám následně poslat další automatizované sdělení, které Vás pobídne k odpovědi.

Další informace o tom, jak společnost Marketo ochraňuje Vaše údaje, naleznete na: https://www.marketo.com/company/trust/

Další cílené soubory cookie, například používané inzertními platformami, které můžeme používat

Kromě Marketo můžeme k zacílení a opětovnému zacílení návštěvníků Našich webových stránek použít i jiné soubory cookie, a to s digitální inzercí, která je pro uživatele nejrelevantnější. Tyto soubory cookie se také používají k omezení počtu zobrazení reklamy nebo určitého obsahu a k měření efektivity inzerce nebo marketingové kampaně. Spolupracujeme s firmami třetích stran a pomocí stávajících souborů cookie z mnoha webů, které jsou již ve Vašem počítači, jsme schopni doručit inzerci do konkrétních počítačů. Pro více informací o digitální inzerci si prohlédněte AdChoices na: ww.youradchoices.com.

Soubory cookie sociálních sítí

Našim uživatelům umožňujeme sdílet Naše webové stránky na sociálních sítích, například Facebooku a Twitteru. Tyto soubory cookie nejsou pod naší kontrolou. Informace o fungování těchto souborů cookie naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů provozovatele sociální sítě.

Dutch / Nederlands

Cookie typeWat deze cookies doen
Functionele cookies

Dankzij deze cookies kunnen wij de inhoud van onze website aanpassen aan de voorkeuren van een gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de keuzes van de gebruiker worden opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker zichzelf als een welbepaald type belegger identificeert (particulier, professioneel of institutioneel), hun taalkeuze, de bezochte landenpagina's en alle wijzigingen die de gebruiker maakt aan de grootte van het lettertype of aan andere onderdelen van de pagina's van onze website. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniem plaatsvinden en deze cookies volgen het surfgedrag op andere websites niet.

Essentiële cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de werking van bepaalde onderdelen van onze website. Dankzij deze cookies kunnen gebruikers op onze website navigeren en kunnen wij een gebruiker binnen onze website herkennen, zodat wij hem de gevraagde de diensten kunnen leveren, bijvoorbeeld het onthouden van hun gebruikersaanmeldingsgegevens.

Performance cookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop gebruikers onze websites gebruiken, zodat wij technische problemen of fouten kunnen verhelpen, en domeinen zoals navigatie kunnen benadrukken waar we onze website kunnen verbeteren. Zo maakt Google Analytics gebruik van cookie identifiers om het aantal bezoekers op de website op te volgen. Zo krijgen wij de volumes en bronnen van de trafiek op de webpagina. Hierdoor kunnen wij patronen inzake webtrafiek analyseren en testen doen om webpagina's en bezoeken te optimaliseren in functie van bepaalde belangrijke graadmeters.

De informatie die Google Analytics zelf verzamelt is anoniem, maar indien u een marketing e-mail beantwoordt, dan wordt een willekeurige Id gegenereerd voor Google Analytics die wij samen met uw e-mailadres kunnen gebruiken om u handmatig te identificeren door middel van andere informatie die wij al bijhouden in uw klantenprofiel. Wij kunnen vervolgens deze informatie gebruiken om potentiële sales leads te genereren voor producten waarvan wij denken dat u er interesse in heeft.

U kunt meer informatie terugvinden over de manier waarop Google Analytics uw gegevens vrijwaart op: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Targeting cookies

Marketo cookies volgen uw IP-adres (dat wij anoniem maken) om op die manier uw locatie, bedrijf (voor financieel adviseurs) en andere details af te leiden waarmee wij een gebruikersprofiel kunnen opstellen. Dat laat ons toe om de inhoud die op onze website voor u wordt gepresenteerd op maat te maken, of om u via e-mail of sociale media doelgerichte communicatie te sturen indien u ons via onze website een e-mailadres heeft gegeven en toestemming heeft verleend om geactualiseerde productinformatie te ontvangen.

Franklin Templeton doet aan multi-channel promotieactiviteit (advertenties, e-mail marketing, doelgerichte advertenties op sociale media). Marketo cookies meten de doeltreffendheid van deze campagnes door de antwoorden op te volgen en de juiste geautomatiseerde reacties in te schakelen. Indien u bijvoorbeeld een e-mailcampagne zou beantwoorden, maar de user journey niet afrondt, dan is het mogelijk dat wij u een bijkomende geautomatiseerde communicatie sturen om van uzelf een antwoord te verkrijgen.

U kunt meer informatie terugvinden over de manier waarop Marketo uw gegevens vrijwaart op: https://www.marketo.com/company/trust/

Andere targeting cookies, zoals degene die worden gebruikt door advertentieplatformen die wij kunnen gebruiken

Naast Marketo kunnen wij andere cookies gebruiken om bezoekers naar onze websites te targeten en re-targeten met digitale reclame die het meest relevant is voor de gebruiker. Die cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat u een reclameboodschap of specifieke inhoud maar een beperkt aantal keer ziet, en helpen om de doeltreffendheid van een reclame- of marketingcampagne te meten. Door gebruik te maken van bestaande cookies van vele websites die al op uw computer staan, gaan wij partnerships aan met externe bedrijven om reclame af te leveren op specifieke computers. Voor meer informatie over digitale reclame, bezoek AdChoices op: ww.youradchoices.com.

Social mediacookies

We laten gebruikers toe om onze websites te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Wij hebben geen controle over deze cookies. Raadpleeg het respectieve privacybeleid van de sociale medialeverancier om na te gaan hoe hun cookies werken.

English

Type of CookieWhat these cookies do
Functional cookies

These cookies help us customise Our Website content based on a user’s preferences. They remember the user’s choices such as identifying the user as a particular investor type (Retail, Professional or Institutional), their language, the country pages visited and any changes the user makes to text size or other parts of Our Website pages. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track browsing activity on other websites.

Essential cookies

These cookies are essential for parts of Our Website to operate. They enable users to move around Our Website and allow us to recognise a user within Our Website so that we can provide them with service they asked for such as remembering the user’s sign-in details.

Performance cookies

These cookies collect information on how users use Our Websites, in order to help us fix technical issues or errors, and highlight areas such as navigation where we can improve Our Website. For example, Google Analytics uses cookie identifiers to track the number of visitors to the website, providing us with the volumes and sources of web page traffic. This allows us to analyse web traffic patterns and run tests to optimize web pages and visits against key metrics.

The information collected by Google Analytics itself is anonymous but if you respond to a marketing email then a random Id is generated for Google Analytics which we can use along with your email address to manually identify you from other information we already hold in your customer profile. We may then use this information to generate potential sales leads for products we think you might be interested in.

You can find more information about how Google Analytics safeguards your data at: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Targeting cookies

We use targeting cookies, such as Marketo, which track your IP address (which has been anonymised) in order to infer your location, company (for financial advisers) and other details which can help us to build a user profile. This allows us to tailor the content presented to you on Our Website, or send you targeted communications through email or social media if you have provided us with an email address through Our Website with consent to receive updated product information.

Franklin Templeton engage in multi-channel promotional activity (advertising, email marketing, social media targeted advertising). Marketo cookies measure the effectiveness of these campaigns by tracking responses and initiating appropriate automated reactions. For example, should you respond to an email campaign but do not complete the user journey then we may send you an additional automated communication to prompt a response from yourself.

You can find more information about how Marketo safeguards your data at: https://www.marketo.com/company/trust/

Third Party Tracking cookies

We may use other cookies to target and re-target visitors to Our Websites with digital advertising that is most relevant to the user. These cookies are also used to limit the number of times you see an advert or particular content, as well as help measure the effectiveness of an advertising or marketing campaign. Using existing cookies from many sites already on your computer, we partner with 3rd party companies to deliver advertising to specific computers. For more information about digital advertising visit AdChoices at: ww.youradchoices.com

Social Media cookies

We allow users to share Our Websites on social media such as Facebook and Twitter. These cookies are not within our control. Please refer to the respective privacy policies of the social media provider for how their cookies work.

French / Francais

Type de cookieFonctionnement de ces cookies
Cookies fonctionnels

Ces cookies nous permettent de personnaliser le contenu de notre site en fonction des préférences d'un utilisateur. Ils mémorisent les choix de l'utilisateur, comme son identification en tant que type d'investisseur donné (particulier, professionnel ou institutionnel), sa langue, le pays à partir duquel il visite nos pages Internet et tout changement qu'il effectue concernant la taille du texte ou d'autres parties de notre site. Les informations collectées par ces cookies peuvent être rendues anonymes et ne peuvent pas suivre les activités de navigation sur d'autres sites Internet.

Essentiële cookies

Ces cookies sont essentiels pour que certaines parties de notre site Internet fonctionnent. Ils permettent aux utilisateurs de naviguer sur notre site Internet et nous aident à reconnaître un utilisateur pour que nous puissions lui fournir le service demandé, par exemple lui rappeler ses informations de connexion.

Cookies de performance

Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les utilisateurs se servent de notre site Internet afin de nous aider à régler des problèmes techniques ou des erreurs et à améliorer certains points, comme la navigation. Par exemple, Google Analytics utilise des identificateurs de cookies pour suivre le nombre de visiteurs sur le site Internet, nous donnant les volumes et sources de trafic sur les pages Web. Cela nous permet d'analyser les tendances liées au trafic et d'effectuer des tests pour optimiser les pages Web et les visites par rapport à des paramètres clés.

Les informations collectées par Google Analytics sont anonymes. Toutefois, si vous répondez à un e-mail marketing, un identifiant aléatoire est généré pour Google Analytics. Nous pouvons l'utiliser, ainsi que votre adresse électronique, pour vous identifier manuellement à partir d'autres informations que nous détenons déjà dans votre profil client. Nous pouvons ensuite utiliser ces informations pour générer des prospects pour des produits susceptibles de vous intéresser

Pour de plus amples informations sur la manière dont Google Analytics conserve vos données, cliquez sur ce lien: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cookies de ciblage

Les cookies de Marketo suivent votre adresse IP (que nous rendons anonyme) pour cibler votre emplacement, votre entreprise (pour les conseillers financiers) et d'autres informations pouvant nous aider à établir un profil utilisateur. Cela nous permet de créer du contenu sur mesure à votre intention sur notre site Internet ou de vous envoyer des communications ciblées par e-mail ou via les médias sociaux si vous nous avez fourni une adresse électronique via notre site Internet et donné votre consentement pour recevoir des informations produit à jour.

Franklin Templeton participe à des activités promotionnelles multicanal (publicité, marketing électronique, publicité ciblée sur les médias sociaux). Les cookies de Marketo mesurent l'efficacité de ces campagnes en suivant les réponses et en déclenchant des réactions automatisées appropriées. Par exemple, si vous répondez à une campagne d'e-mail sans pour autant compléter votre expérience utilisateur, nous pourrons vous renvoyer un autre message automatique sollicitant une réponse de votre part.

Pour de plus amples informations sur la manière dont Marketo conserve vos données, cliquez sur ce lien: https://www.marketo.com/company/trust/

Autres cookies de ciblage, tels que ceux utilisés par des plateformes publicitaires que nous pouvons employer

En plus de Marketo, nous pouvons utiliser d'autres cookies pour cibler et recibler les visiteurs de nos sites Internet à l'aide de publicités numériques plus pertinentes pour l'utilisateur. Ces cookies sont aussi utilisés pour limiter le nombre d'occurrences d'une publicité ou d'un contenu particulier, ainsi que pour mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire ou marketing. À l'aide de cookies existants provenant de divers sites déjà présents sur votre ordinateur, nous fournissons, en partenariat avec d'autres entreprises, des publicités à des ordinateurs spécifiques. Pour de plus amples informations sur les publicités numériques, consultez AdChoices à l'adresse suivante: ww.youradchoices.com.

Cookies des médias sociaux

Nous permettons aux utilisateurs de partager nos sites Internet sur les médias sociaux comme Facebook et Twitter. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler ces cookies. Veuillez vous référer aux politiques de confidentialité respectives du média social pour savoir comment fonctionnent ces cookies.

German / Deutsch

COOKIE-TYPWAS DIESE COOKIES TUN
Funktions-Cookies

Diese Cookies helfen uns dabei, die Inhalte unserer Website auf Grundlage der Nutzereinstellungen maßzuschneidern. Sie speichern die vom Nutzer getroffenen Auswahlmöglichkeiten, wie z. B. den vom Nutzer angegebenen Anlegertyp (privater, professioneller oder institutioneller Anleger), seine Sprache, die besuchten Länder-Seiten und Änderungen, die der Nutzer im Hinblick auf die Textgröße oder andere Teile unserer Website vornimmt. Die von diesen Cookies erhobenen Informationen können anonymisiert werden und ermöglichen keine Nachverfolgung von Online-Aktivitäten auf anderen Websites.

Wesentliche Cookies

Diese Cookies sind für den Betrieb von Teilen unserer Website unerlässlich. Sie ermöglichen dem Nutzer, sich auf unserer Website zu bewegen, und erlauben uns, einen Nutzer innerhalb unserer Website zu erkennen, sodass wir ihm die angefragten Dienstleistungen bereitstellen können, wie z. B. die Speicherung der Anmeldedaten des Nutzers.

Performance-Cookies

Diese Cookies erheben Informationen darüber, wie Nutzer unsere Website nutzen, um uns bei der Behebung von technischen Problemen oder Fehlern zu helfen, und erfassen Bereiche wie Navigation, so dass wir unsere Website verbessern können. Google Analytics verwendet bspw. Cookie-Bezeichner, um die Zahl der Besucher auf der Website zu verfolgen und uns über den Umfang und die Herkunft des Webseitenverkehrs zu informieren. Auf diese Weise können wir Muster des Internetverkehrs analysieren und Tests durchführen, um Webseiten und Besuche bei wichtigen Kennzahlen zu optimieren.

Die von Google Analytics selbst erhobenen Informationen sind anonym, doch falls Sie auf eine Marketing-E-Mail antworten, wird eine zufällige Kennnummer für Google Analytics generiert, die wir gemeinsam mit Ihrer E-Mail-Adresse dazu verwenden können, Sie aus anderen Informationen, die wir über Sie bereits in Ihrem Kundenprofil führen, manuell zu identifizieren. Wir können diese Informationen dann nutzen, um potenzielle Verkaufskontakte für Produkte, die wir für Sie für interessant halten, zu generieren.

Weitere Informationen über die Speicherung Ihrer Daten durch Google Analytics finden Sie unter: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Targeting-Cookies

Marketo-Cookies verfolgen Ihre IP-Adresse (die wir anonymisieren), um Ihren Standort, Ihr Unternehmen (für Finanzberater) und weitere Angaben weiterzuleiten, die uns bei der Erstellung eines Nutzerprofils helfen können. Auf diese Weise können wir die Inhalte für Sie auf unserer Website passgenau gestalten oder Ihnen per E-Mail oder über soziale Medien zielgerichtete Mitteilungen senden, falls Sie uns über unsere Website eine E-Mail-Adresse mitgeteilt und die Einwilligung zum Empfang aktueller Produktinformationen erteilt haben.

Franklin Templeton betreibt die Förderung seines Geschäfts über mehrere Kanäle (Werbung, E-Mail- Marketing, zielgerichtete Werbung über soziale Medien). Marketo-Cookies messen die Wirksamkeit dieser Kampagnen, indem sie Antworten verfolgen und geeignete automatische Reaktionen auslösen. Sollten Sie bspw. auf eine E-Mail-Kampagne antworten, aber die Nutzer-Journey nicht beenden, senden wir Ihnen unter Umständen eine weitere automatische Mitteilung, um eine Antwort von Ihnen zu erhalten.

Weitere Informationen über die Speicherung Ihrer Daten durch Marketo finden Sie unter: https://de.marketo.com/unternehmen/vertrauen/

Wie verwenden unter Umständen andere Targeting- Cookies, wie sie bspw. durch Werbeplattformen verwendet werden

Neben Marketo verwenden wir unter Umständen andere Cookies, um Besucher unserer Website gezielt mit digitaler Werbung, die für den Nutzer relevant ist, anzusprechen. Mit diesen Cookies lässt sich auch eingrenzen, wie oft Sie eine bestimmte Werbung oder Inhalte sehen, und die Wirksamkeit einer bestimmten Marketing- oder Werbekampagne messen. Durch die Verwendung auf Ihrem Rechner vorhandener Cookies von vielen Sites stellen wir gemeinsam mit dritten Unternehmen Werbung für bestimmte Rechner bereit. Weitere Informationen über digitale Werbung finden Sie auf AdChoices: ww.youradchoices.com.

Social-Media-Cookies

Wir erlauben Nutzern, unsere Website über soziale Medien wie Facebook und Twitter zu teilen. Diese Cookies unterliegen nicht unserer Kontrolle. Informationen über die Funktionsweise dieser Cookies entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der Anbieter sozialer Medien.

Greek / Ελληνικά (Elliniká)

Cookie τύποςΤι κάνουν αυτά τα cookie
Cookie λειτουργικότητας

Τα cookie αυτά μας βοηθούν να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας με βάση τις προτιμήσεις ενός χρήστη. Θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως τη δήλωσή του ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (ιδιώτης, επαγγελματίας ή θεσμικός), τη γλώσσα του, τις σελίδες χώρας που επισκέφθηκε και τυχόν αλλαγές που κάνει στο μέγεθος κειμένου ή σε άλλα τμήματα των σελίδων της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας. Αυτά τα cookie συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι ανώνυμες, ενώ δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την περιήγηση του χρήστη σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

Απαραίτητα ccokie

Τα cookie αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας. Επιτρέπουν στους χρήστες να μετακινούνται μέσα στη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία, ενώ με αυτά μπορούμε να αναγνωρίζουμε έναν χρήστη στη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία, έτσι ώστε να του παρέχουμε την υπηρεσία που έχει ζητήσει, π.χ. να θυμόμαστε τα στοιχεία της σύνδεσής του.

Cookie απόδοσης

Τα cookie αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία, προκειμένου να μας βοηθούν να βελτιώνουμε τεχνικά προβλήματα ή σφάλματα, καθώς και να εντοπίζουμε τομείς, όπως η πλοήγηση, όπου μπορούμε να βελτιώνουμε τη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία. Για παράδειγμα, το Google Analytics χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookie για να παρακολουθεί τον αριθμό επισκεπτών στη διαδικτυακή τοποθεσία, παρέχοντάς μας στοιχεία όγκου και προέλευσης διαδικτυακής επισκεψιμότητας. Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε πρότυπα διαδικτυακής επισκεψιμότητας και να εκτελούμε δοκιμές, προκειμένου να βελτιστοποιούμε ιστοσελίδες και επισκέψεις σε σχέση με βασικά στοιχεία μέτρησης.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το ίδιο το Google Analytics είναι ανώνυμες, όμως, εάν απαντήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο μάρκετινγκ, δημιουργείται ένα τυχαίο αναγνωριστικό για το Google Analytics, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μαζί με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, για να σας ξεχωρίσουμε με μη αυτόματο από άλλες πληροφορίες που ήδη κατέχουμε στο προφίλ πελάτη που τηρούμε για εσάς. Ενδέχεται, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να δημιουργήσουμε λίστες πιθανών πελατών για προϊόντα που πιστεύουμε ότι ενδεχομένως θα σας ενδιαφέρουν.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics διασφαλίζει τα δεδομένα σας: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cookie στόχευσης

Τα cookie της Marketo παρακολουθούν τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε (την οποία μετατρέπουμε σε ανώνυμη μορφή), προκειμένου να συμπεράνουν την τοποθεσία σας, την εταιρεία σας (για χρηματοοικονομικούς συμβούλους) και άλλα στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο που σας παρουσιάζεται στη Διαδικτυακή μας Τοποθεσία, ή να σας αποστέλλουμε υλικό στοχευμένης επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχετε δηλώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου μέσω της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας με συγκατάθεση να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντων.

Η Franklin Templeton προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες μέσω πολλαπλών καναλιών (διαφήμιση, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοχευμένη διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τα cookie της Marketo μετρούν την αποτελεσματικότητα κάθε τέτοιας καμπάνιας, παρακολουθώντας απαντήσεις και ενεργοποιώντας κατάλληλα αυτοματοποιημένες ενέργειες απόκρισης. Για παράδειγμα, εάν απαντήσετε σε μια καμπάνια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά δεν συμπληρώσετε τη διαδρομή πελάτη, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ένα πρόσθετο αυτοματοποιημένο μήνυμα επικοινωνίας, με το οποίο θα σας ζητάμε να απαντήσετε.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Marketo διασφαλίζει τα δεδομένα σας: https://www.marketo.com/company/trust/

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και άλλα cookie στόχευσης, για παράδειγμα αυτά που χρησιμοποιούνται από διαφημιστικές πλατφόρμες τις οποίες αξιοποιούμε

Εκτός από αυτά της Marketo, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και άλλα cookie για τη στόχευση και επαναστόχευση επισκεπτών των Διαδικτυακών μας Τοποθεσιών με ψηφιακές διαφημίσεις που σχετίζονται περισσότερο με τον εκάστοτε χρήστη. Τα cookie αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για να περιορίζεται η συχνότητα με την οποία βλέπετε μια διαφήμιση ή ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, καθώς και για να υπολογίζεται καλύτερα η αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής εκστρατείας ή εκστρατείας μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας υφιστάμενα cookie πολλών τοποθεσιών, τα οποία υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας, συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες για την εμφάνιση διαφημίσεων σε συγκεκριμένους υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή διαφήμιση, επισκεφθείτε την τοποθεσία AdChoices στη διεύθυνση: ww.youradchoices.com.

Cookie μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επιτρέπ+A53:B60ουμε σε χρήστες να κοινοποιούν περιεχόμενο από τις Διαδικτυακές μας Τοποθεσίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter. Τα cookie αυτά δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου του εκάστοτε παρόχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας των cookie που χρησιμοποιεί.

Hungarian / Magyar

Típusa cookieMit tesznek ezek a cookie-k?
A funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k abban segítenek, hogy honlapunk tartalmát a felhasználók preferenciái alapján személyre szabjuk. Emlékeznek arra, hogy mit választott, amikor valamilyen befektetőtípusként (lakossági, szakmai, vagy intézményi) azonosította önmagát, és arra, hogy milyen nyelvet választott, milyen országból nézi a honlapot, valamint hogy a szövegméreten vagy a honlap más részein mit változtatott. Az ilyen cookie-k által gyűjtött információ névteleníthető, és azt sem követik, hogy Ön milyen más honlapokat keresett még fel.

Alapvető cookie-k

Ezek a cookie-k honlapunk egyes részeinek működtetéséhez elengedhetetlenek. Önnek lehetővé teszik, hogy szabadon mozoghasson a honlapon belül, nekünk pedig azt, hogy felismerjük Önt a honlapon, és így olyan szolgáltatást nyújtsunk, amelyet Ön korábban kért, pl. megjegyezzük bejelentkezési adatait.

Teljesítményi cookie-k

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy Ön hogyan használja honlapunkat, hogy kijavíthassunk műszaki problémákat vagy hibákat, és olyan területeket jelölnek ki, mint pl. navigáció, ahol fejleszthetjük honlapunkat. a Google Analytics például cookie azonosítókat használ, hogy a honlap látogatói számát kövesse, és ezzel megkapjuk a látogatószám mellett a honlap forgalmának forrásait is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy honlap forgalmát elemezzük, és teszteket futtathassunk, melyekkel a honlapot optimalizálhatjuk, és megtudhatjuk, mennyi átlagostól eltérő látogatónk volt.

A Google Analytics által gyűjtött információ önmagában névtelen, de ha egy marketing e-mailre választ küld, akkor véletlenszerű Google Analytics Id generálódik, melyet e-mail címével együtt használhatunk arra, hogy kézi beállítással azonosítsuk Önt más olyan információk segítségével, melyeket ügyfélprofiljában már tárolunk. Ezt az információt később arra is használhatjuk, hogy potenciális értékesítési ajánlatokat küldjünk olyan termékekre, melyek véleményünk szerint Önt érdekelhetik.

Arról, hogy a Google Analytics hogyan őrzi adatait, további információkat találhat a következő honlapon: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cookiek, pl. a Marketo-tól származó cookie-k megcélzása

A Marketo cookie-k nyilván tartják IP címét, (melyet titokban tartunk), annak érdekében, hogy tartózkodási helyét , cégét (pénzügyi tanácsadók esetében) és egyéb részleteit kiderítsék, és ez segít nekünk abban, hogy felhasználói profilját összeállítsuk. Ez lehetővé teszi, hogy az önnek küldött tartalmakat személyre szabjuk honlapunkon, vagy célzott kommunikációkat küldjünk e-mailben, vagy közösségi médián keresztül, ha megadta nekünk e-mail címét honlapunkon, és beleegyezését adta, hogy frissített termékinformációkat kapjon.

A Franklin Templeton részt vesz multi-csatornás promóciós tevékenységekben (reklám, e-mail marketing, hirdetési célú közösségi média). a Marketo cookie-k ezeknek a kampányoknak a hatékonyságát úgy mérik, hogy követik a válaszadást, és megfelelő automatikus reakciókat kezdeményeznek ezekre. Ha például válaszol egy e-mail kampányra, de nem halad végig a felhasználói úton, akkor lehet, hogy további automatikus kommunikációt küldünk Önnek, hogy valóban Öntől kapjunk választ.

Arról, hogy a Marketo hogyan őrzi adatait, további információkat találhat a következő honlapon: https://www.marketo.com/company/trust/

Egyéb célzott cookie-ként, mint pl. amelyeket a hirdetési platformok szoktak használni

A Marketon kívül más cookie-kat is használhatunk honlapjaink látogatóinak megcélzására vagy újracélzására. Ezek a honlapok digitális hirdetést tartalmazhatnak, és látogatóinknak a legérdekesebbek lehetnek. Arra is használják ezeket a cookie-kat, hogy Ön egy hirdetést vagy egy bizonyos tartalmat csak korlátozott számban láthasson, illetve a hirdetési vagy marketingkampány hatékonyságát is méri. Mivel számítógépén már sok honlapról vannak cookie-k, harmadik cégekkel is partnerségre lépünk azért, hogy bizonyos számítógépekre hirdetéseket helyezzünk el. Ha többet szeretne a digitális hirdetésekről megtudni, keresse fel az AdChoices honlapot: ww.youradchoices.com.

Közösségi média cookie-k.

Felhasználóinknak lehetővé tesszük, hogy honlapunkat a közösségi médiában, tehát a facebookon és a twitteren is megoszthassa. Ezeket a cookie-kat nem tudjuk ellenőrizni. Ha többet szeretne tudni az adatvédelmi szabályokról, kérjük keresse meg az egyes közösségi médiaszolgáltatókat azzal kapcsolatban, hogy cookie-jaik hogyan működnek.

Italian / Italiano

TIPO DI COOKIECOSA FANNO QUESTI COOKIE
Cookie di funzionalità

Questi cookie ci aiutano a personalizzare il contenuto del Nostro Sito Web sulla base delle preferenze di un utente. Ricordano le scelte di un utente, come per esempio identificare l’utente come un particolare tipo di investitore (retail, professionale o istituzionale), la sua lingua, le pagine del paese visitate ed eventuali modifiche apportate dall’utente alla dimensione del testo o ad altre sezioni delle pagine del Nostro Sito Web. Le informazioni raccolte da questi cookie possono essere anonimizzate e non possono tracciare l’attività di navigazione su altri siti web.

Cookie essenziali

Questi cookie sono essenziali ai fini del funzionamento di alcune sezioni del Nostro Sito Web. Consentono agli utenti di navigare nel Nostro Sito Web e ci permettono di riconoscere un utente all’interno del Nostro Sito Web allo scopo di fornirgli il servizio richiesto, come per esempio ricordare i dati di accesso dell’utente.

Cookie di performance

Questi cookie raccolgono informazioni sul modo in cui gli utenti usano i Nostri Siti Web al fine di contribuire ad aiutarci a correggere errori o problemi tecnici e migliorare aree quali la navigazione, così da migliorare il Nostro Sito Web. Per esempio, Google Analytics utilizza identificatori di cookie per tracciare il numero di visitatori al sito web, fornendoci i volumi e le fonti del traffico a livello di pagine web. Ciò ci consente di analizzare i profili del traffico web e di eseguire test per ottimizzare le pagini web e le visite a fronte di parametri chiave.

Le informazioni raccolte da Google Analytics sono anonime, ma se rispondi a una e-mail commerciale, viene generato un ID casuale per Google Analytics che possiamo usare in combinazione con il tuo indirizzo e-mail per identificarti manualmente servendoci di altre informazioni che abbiamo già nel tuo profilo cliente. Possiamo quindi usare queste informazioni per generare potenziali sales lead per prodotti che a nostro giudizio potrebbero interessarti.

Puoi trovare maggiori informazioni sul modo in cui Google Analytics tutela i tuoi dati all’indirizzo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631

Targeting cookie

I cookie Marketo tracciano il tuo indirizzo IP (che anonimizziamo) allo scopo di desumere la tua sede, la società (per consulenti finanziari) e altri dettagli che possono aiutarci a costruire un profilo utente. Ciò ci consente di individualizzare i contenuti che ti sono presentati nel Nostro Sito Web, o inviarti comunicazioni mirate via e-mail o social media, se ci hai fornito un indirizzo e-mail tramite il Nostro Sito Web, con il consenso a ricevere informazioni aggiornate sui prodotti.

Franklin Templeton conduce attività promozionali multi-canale (pubblicità, marketing via e-mail, pubblicità mirata social media). I cookie Marketo misurano l’efficacia di queste campagne tracciando le risposte e attività reazioni automatiche appropriate. Per esempio, se rispondi a una campagna e-mail ma non completi il percorso utente, possiamo inviarti una nuova comunicazione automatica per ricordarti di fornire una risposta.

Puoi trovare maggiori informazioni sul modo in cui Marketo tutela i tuoi dati all’indirizzo: https://www.marketo.com/company/trust/

Altri targeting cookie, come quelli usati dalle piattaforme pubblicitarie che possiamo usare

Oltre a Marketo, possiamo usare altri cookie per indirizzare e reindirizzare i visitatori ai Nostri Siti Web con pubblicità digitale più pertinente all’utente. Questi cookie sono usati anche per limitare il numero di volte in cui puoi vedere un annuncio pubblicitario o contenuto particolare, nonché aiutare a misurare l’efficacia di una pubblicità o campagna commerciale. Usando i cookie esistenti di molti siti già sul tuo computer, collaboriamo con società terze per inviare pubblicità a computer specifici. Per maggiori informazioni sulla pubblicità digitale, visita AdChoices all’indirizzo: ww.youradchoices.com.

Cookie di social media

Consentiamo agli utenti di condividere i Nostri Siti Web su social media come Facebook e Twitter. Questi cookie non sono sotto il nostro controllo. Per sapere come funzionano i loro cookie, consulta le rispettive politiche sulla privacy del fornitore di social media.

Polish / Polski

Rodzaj ciasteczkaFunkcja ciasteczek
Ciasteczka związane z funkcjonalnością

Te ciasteczka pomagają nam dostosować treść naszej Strony internetowej do preferencji użytkownika. Dzięki nim możemy zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika, na przykład typ inwestora (inwestor detaliczny, profesjonalny lub instytucjonalny), język, odwiedzane strony krajowe, a także wszelkie wprowadzane przez użytkownika zmiany wielkości tekstu lub innych części naszej Strony internetowej. Informacje gromadzone za pomocą tych ciasteczek mogą być zanonimizowane i nie pozwalają na śledzenie aktywności w innych serwisach internetowych.

Ciasteczka podstawowe

Te ciasteczka są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elementów naszej Strony internetowej. Umożliwiają użytkownikom poruszanie się po naszej Stronie internetowej i pozwalają nam na rozpoznawanie użytkowników — dzięki temu możemy udostępniać im żądane usługi, np. zapamiętywać ich dane logowania.

Ciasteczka związane z wydajnością

Te ciasteczka służą do gromadzenia informacje o sposobie, w jaki korzystacie Państwo z naszej Strony internetowej, co pozwala nam usuwać błędy lub problemy techniczne oraz identyfikować obszary, takie jak nawigacja, w których możemy udoskonalić naszą Stronę. Przykładowo, Google Analytics wykorzystuje identyfikatory ciasteczek do monitorowania liczby odwiedzin na stronie internetowej i dostarcza nam informacje o skali i źródłach ruchu w serwisie. Dzięki temu możemy analizować trendy ruchu na stronie internetowej i przeprowadzać testy prowadzące do optymalizacji strony i liczby odwiedzin w oparciu o kluczowe wskaźniki.

Informacje gromadzone przez Google Analytics są anonimowe, jednak gdy odpowiadacie Państwo na e-mail zawierający treści marketingowe, na potrzeby Google Analytics generowany jest losowy identyfikator, który możemy przypisać do Państwa adresu e-mail, a następnie manualnie powiązać z innymi informacjami, które już są zgromadzone w Państwa profilu klienta. Te informacje możemy później wykorzystać przy rekomendowaniu Państwu produktów, które, według nas, mogą Państwa zainteresować.

Więcej informacji o zabezpieczeniach stosowanych przez Google Analytics w celu ochrony danych można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Ciasteczka targetujące

Ciasteczka Marketo monitorują Państwa adres IP (który jest przez nas anonimizowany), aby czerpać informacje na temat Państwa lokalizacji, spółki, którą Państwo reprezentują (w przypadku doradców finansowych) oraz innych szczegółów pozwalających na zbudować Państwa profil użytkownika. Dzięki temu możemy indywidualnie dostosowywać treści prezentowane na Stronie internetowej lub wysyłać targetowane komunikaty pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, o ile udostępnią nam Państwo swój adres e-mail na naszej Stronie internetowej i wyrażą zgodę na otrzymywanie aktualnych informacji o produktach.

Franklin Templeton prowadzi wielokanałowe działania promocyjne (obejmujące reklamę, marketing e-mailowy czy targetowanie treści reklamowych w mediach społecznościowych). Ciasteczka Marketo mierzą skuteczność tych kampanii, monitorując ich odbiór i inicjując odpowiednie automatyczne reakcje. Przykładowo, jeżeli zareagują Państwo na kampanię mailingową, ale na jakimś etapie zaprzestaniecie Państwo zapoznawania się z ofertą, możemy automatycznie przesłać Państwu dodatkowe przypomnienie o możliwości kontynuowania.

Więcej informacji o zabezpieczeniach stosowanych przez Marketo w celu ochrony danych można znaleźć tutaj: https://www.marketo.com/company/trust/

Inne ciasteczka targetujące, m.in wykorzystywane przez platformy reklamowe, z jakich czasem korzystamy

Oprócz ciasteczek Marketo, możemy wykorzystywać inne ciasteczka do kierowania i przekierowywania użytkowników na nasze Strony internetowe przy pomocy indywidualnie dostosowanych reklam internetowych. Ciasteczka te służą też do ograniczania liczby wyświetleń poszczególnych reklam lub treści i pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych lub marketingowych. Korzystając z ciasteczek, które już wcześniej zostały zapisane na Państwa komputerze przez inne strony, współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, by udostępniać Państwu indywidualnie dostosowane treści reklamowe. Więcej informacji na temat reklamy internetowej można znaleźć na stronie AdChoices: ww.youradchoices.com.

Ciasteczka mediów społecznościowych

Użytkownicy mają możliwość udostępniania elementów naszych Stron internetowych w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Nie mamy kontroli nad takimi ciasteczkami. Informacje o sposobie ich działania można znaleźć w polityce ochrony prywatności danego serwisu społecznościowego.

Portuguese / Português

Tipo do cookieO que fazem estes cookies
Cookies de funcionalidade

Estes cookies ajudam-nos a personalizar o conteúdo do Nosso sítio Web com base nas preferências do utilizador. Memorizam as escolhas do utilizador, como a sua identificação enquanto tipo de investidor (Particular, Profissional ou Institucional), o seu idioma, o país onde acedeu ao nosso website e quaisquer alterações que efetue à dimensão do texto ou outras áreas das Nossas páginas Web. A informação recolhida por estes cookies poderá ser anonimizada e não poderão rastrear a sua atividades de pesquisa ou navegação noutros sítios web.

Cookies essenciais

Estes cookies são essenciais para que algumas áreas do Nosso sítio Web funcionem adequadamente Os cookies permitem-lhe navegar no Nosso sítio Web e permitem-nos reconhecer um utilizador do Nosso sítio Web de forma a que lhe possamos fornecer o serviço pretendido, tal como a memorização das suas informações de acesso.

Cookies de desempenho

Estes cookies recolhem informação sobre a forma como os utilizadores usam os Nosso sítios Web com o objetivo de nos ajudar a corrigir problemas técnicos ou erros e a melhorar algumas áreas como a navegação no Nosso sítio Web. A título de exemplo, o Google Analytics utiliza identificadores de cookies para monitorizar o número de visitantes do sítio web, dando-nos os volumes e a origem do tráfego da página web. Isto permite-nos analisar os padrões de tráfego web e realizar testes, de forma a optimizar as páginas web e as visitas relativamente a indicadores de base.

A informação recolhida pela própria Google Analytics é anónima mas caso responda a um email de marketing é então gerado um Id aleatório para o Google Analytics, que poderemos utilizar juntamente com o seu endereço de email, para o identificar, manualmente, de outra informação que já detemos no seu perfil de cliente. Poderemos utilizar esta informação para gerar leads de potenciais vendas para produtos que, em nossa opinião, lhe poderão interessar.

Poderá encontrar mais informações sobre como a Google Analytics salvaguarda os seus dados em: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cookies de segmentação

Os cookies da Marketo detetam o seu endereço IP (que tornamos anónimo) de forma a inferir a sua localização, empresa (para os assessores financeiros) e outros detalhes que nos ajudam a construir um perfil de utilizador. Isto permite-nos personalizar os conteúdos que lhe são apresentados no Nosso sítio Web, ou enviar-lhe comunicações diretas através de email ou das redes sociais caso nos tenha fornecido um endereço de email através do Nosso sítio Web, consentido em receber informação atualizada sobre os produtos.

A Franklin Templeton realiza atividades promocionais multi canal (publicidade, marketing por email, marketing direto nas redes sociais). Os cookies Marketo medem a eficácia destas campanhas através da monitorização de respostas e iniciando reações automáticas adequadas. Por exemplo, se responder a uma campanha por email mas não completar o percurso online do utilizador poderemos enviar-lhe uma comunicação automática adicional, incitando uma resposta sua.

Poderá encontrar mais informações sobre como a Marketo salvaguarda os seus dados em: https://www.marketo.com/company/trust/

Out ros cookies de segmentação

Para além da Marketo, poderemos utilizar outros para monitorizar e remonitorizar os visitantes dos Nossos sítios Web com publicidade digital muito relevante para o utilizador. Estes cookies também são utilizados para limitar o número de vezes que visualiza um anúncio ou um determinado conteúdo, bem como ajudar a aferir a eficácia de determinada campanha publicitária ou de marketing. Utilizando os atuais cookies de diversos sítios, que já se encontram no seu computador, colaboramos com empresas externas para enviar publicidade para computadores específicos. Para mais informações sobre publicidade digital visite AdChoices em: ww.youradchoices.com.

Cookies de redes sociais

Permitimos que os utilizadores partilhem os Nossos sítios Web em redes sociais como o Facebook e o Twitter. Não temos qualquer controlo sobre estes cookies. Solicitamos que consulte a respetiva política de privacidade do fornecedor da rede social para saber como funcionam estes cookies.

Romanian / Română

Tipul cookie-uluiCe fac aceste cookie-uri
Cookie-urile referitoare la funcționalitate

Aceste cookie-uri ne ajută să personalizăm conținutul Website-ului nostru pe baza preferințelor unui utilizator. Acestea își amintesc opțiunile utilizatorului, cum ar fi identificarea utilizatorului ca un anumit tip de investitor (retail, profesional sau instituțional), limba, ţara paginilor vizitate și orice schimbare pe care utilizatorul o face dimensiunii textului sau altor părți ale paginilor Website-ului nostru. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime și nu pot urmări activitatea de navigare pe alte website-uri.

Cookie-urile esențiale

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru ca anumite părți ale Website-ului nostru să funcționeze. Ele permit utilizatorilor să navigheze pe Website-ul nostru și ne permit să recunoaștem un utilizator al Website-ului nostru, astfel încât să le putem furniza serviciile pe care ni le-au solicitat, cum ar fi amintirea detaliilor de autentificare ale utilizatorului.

Cookie-uri de performanță

Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizatorii utilizează Website‑urile noastre, pentru a ne ajuta să rezolvăm probleme tehnice sau erori și pentru a evidenția domenii precum navigarea în vederea îmbunătățirii Website-ului nostru. De exemplu, Google Analytics utilizează cookie-uri de identificare pentru a monitoriza numărul de vizitatori pe website, oferindu-ne volumele și sursele traficului paginilor web. Acest lucru ne permite să analizăm modelele de trafic web și să efectuăm teste folosind valori cheie, pentru a optimiza paginile web și vizitele pe acestea.

Informațiile colectate de Google Analytics în sine sunt anonime, dar dacă răspundeți la un e-mail de marketing, atunci este generat un număr de identificare aleatoriu pentru Google Analytics, pe care îl putem utiliza împreună cu adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă identifica manual din alte informații pe care le deținem deja în profilul dumneavoastră de client. Putem, apoi, utiliza aceste informații pentru a genera potențiale oportunităţi de vânzare a unor produse care credem că v-ar interesa.

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care Google Analytics vă protejează datele la: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Direcționarea cookie-urilor

Cookie-urile Marketo monitorizează adresa dumneavoastră IP (pe care o facem anonimă) pentru a deduce locația dumneavoastră, compania (în cazul consilierilor financiari) și alte detalii care ne pot ajuta să construim un profil de utilizator. Acest lucru ne permite să adaptăm conținutul care vă este prezentat pe Website-ul nostru, sau să vă trimitem comunicări direcționate prin e-mail sau prin intermediul platformelor de social media, dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail prin intermediul Website-ului nostru, cu consimțământul de a primi informații actualizate despre produse.

Franklin Templeton se angajează în activități de promovare multi-canale (publicitate, marketing prin e-mail, publicitate adresată platformelor de social media). Cookie-urile Marketo măsoară eficiența acestor campanii prin urmărirea răspunsurilor și inițierea unor reacții automate adecvate. De exemplu, dacă răspundeți la o campanie de e-mail, dar nu finalizați navigarea, vă putem trimite o comunicare automată suplimentară pentru a vă solicita un răspuns.

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care Marketo vă protejează datele la: https://www.marketo.com/company/trust/

Alte cookie-uri de direcționare, cum ar fi cele utilizate de platformele de publicitate, pe care le putem folosi

În plus față de Marketo, este posibil să folosim alte cookie-uri pentru a monitoriza și re-direcţiona vizitatorior Website-urilor noastre, mesajele de publicitate digitală care sunt cele mai relevante pentru utilizator. Aceste cookie-uri sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de afișări ale unui anunț sau ale unui anumit conținut, precum și pentru a măsura eficiența unei campanii publicitare sau de marketing. Utilizând cookie-urile de pe mai multe site-uri, existente deja pe calculatorul dumneavoastră. colaborăm cu companiile terțe pentru a oferi publicitate pe anumite computere. Pentru mai multe informații despre publicitatea digitală, vizitați AdChoices la: ww.youradchoices.com.

Cookie-uri social media

Permitem utilizatorilor să partajeze Website-urile noastre pe platformele de social media precum Facebook și Twitter. Aceste cookie-uri nu sunt sub controlul nostru. Consultați politicile de confidențialitate ale furnizorului de servicii social media pentru modul în care funcționează cookie-urile acestora.

Slovak / Slovensky

Typ cookieČo tieto súbory cookie robia
Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť obsah našim webovým stránkam na základe používateľských preferencií. Pamätajú si voľby vykonávané používateľom, napríklad identifikáciu používateľa ako investora určitého typu (Retail (maloobchodný), Professional (profesionálny) alebo Institutional (inštitucionálny), jeho jazyk, krajinu, z ktorej stránky navštívil, a všetky zmeny veľkosti textu alebo iných častí našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymizované a neslúžia na sledovanie aktivity na iných webových stránkach.

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie niektorých častí našej webovej lokality. Používateľom umožňujú pohyb na našich webových stránkach a nám na nich umožňujú rozpoznať používateľa, aby sme mu mohli poskytovať služby, o ktoré požiadal, napríklad zapamätanie prihlasovacích údajov používateľa.

Výkonové súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje o tom, ako používatelia používajú naše webové stránky, a pomáhajú nám riešiť technické problémy alebo chyby a označiť oblasti, napríklad navigáciu, ktoré môžeme vylepšiť. Napríklad služba Google Analytics používa identifikátory súborov cookie na sledovanie počtu návštevníkov webových stránok a poskytuje nám informácie o objemoch a zdrojoch súvisiacich s prevádzkou na webových stránkach. To nám umožňuje analyzovať zákonitosti prevádzky na stránke a vykonávať testy s cieľom optimalizovať webové stránky voči kľúčovým metrikám.

Údaje zhromaždené samotnou službou Google Analytics sú anonymné, ale ak odpoviete na marketingový e-mail, vygeneruje sa pre službu Google Analytics náhodné ID, ktoré môžeme spolu s Vašou e-mailovou adresou použiť na Vašu manuálnu identifikáciu s pomocou ďalších informácií, ktoré už máme vo Vašom zákazníckom profile. Tieto údaje môžeme následne využiť na objavenie potenciálnych zákazníkov pre produkty, o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics ochraňuje Vaše údaje, nájdete na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cielené súbory cookie

Súbory cookie Marketo sledujú Vašu IP adresu (ktorú anonymizujú), aby sme mohli odvodiť vašu polohu, spoločnosť (pre finančných poradcov) a ďalšie podrobnosti, ktoré nám môžu pomôcť vytvoriť používateľský profil. To nám umožňuje prispôsobiť Vám obsah prezentovaný na našich webových stránkach alebo Vám prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí zasielať cielené oznámenia, ak ste nám prostredníctvom našich webových stránok poskytli e-mailovú adresu a súhlasili s prijímaním aktualizovaných informácií o produktoch.

Spoločnosť Franklin Templeton sa zaoberá viackanálovou propagačnou činnosťou (inzerciou, e-mailovým marketingom, inzerciou zameranou na sociálne siete). Súbory cookie Marketo merajú efektivitu týchto kampaní sledovaním ohlasov a spúšťaním príslušných automatizovaných reakcií. Ak by ste napríklad zareagovali na e-mailovú kampaň, ale proces odpovede nedokončili, môžeme Vám následne poslať ďalšie automatizované oznámenie, ktoré Vás vyzve k odpovedi.

Ďalšie informácie o tom, ako Marketo ochraňuje Vaše údaje, nájdete na: https://www.marketo.com/company/trust/

Ďalšie cielené súbory cookie, napríklad súbory používané inzertnými platformami, ktoré môžeme využívať

Okrem súborov Marketo môžeme na zacielenie a opätovné zacielenie návštevníkov našich webových stránok použiť aj iné súbory cookie, a to s digitálnou reklamou, ktorá je pre používateľa najrelevantnejšia. Tieto súbory cookie sa tiež používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy alebo určitého obsahu a na meranie efektivity inzercie alebo marketingovej kampane. Spolupracujeme s nezávislými spoločnosťami a pomocou existujúcich súborov cookie z mnohých webov, ktoré sú už vo Vašom počítači, sme schopní doručiť reklamu do konkrétnych počítačov. Pre viac informácií o digitálnej reklame si prezrite AdChoices na: ww.youradchoices.com.

Súbory cookie sociálnych sietí.

Našim používateľom umožňujeme zdieľať naše webové stránky na sociálnych sieťach, napríklad Facebooku a Twitteri. Tieto súbory cookie nie sú pod našou kontrolou. Spôsob fungovania týchto súborov cookie je vysvetlený v príslušných zásadách ochrany osobných údajov konkrétnych sociálnych sietí.

Spanish / Español

kie/ proveedor/tipoQué hacen estas cookies
Cookies de funcionalidad

Estas cookies nos ayudan a personalizar el contenido de Nuestro Sitio Web en función de las preferencias del usuario. Recuerdan las opciones que ha elegido el usuario, como los datos que le identifican como un determinado tipo de inversor (Minorista, Profesional o Institucional), su idioma, el país de las páginas que visita y los cambios que realiza para dimensionar el texto o en otras partes de las páginas de Nuestro Sitio Web. Estas cookies recogen una información que podría presentarse de forma anónima y no pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios web.

Cookies esenciales

Estas cookies son esenciales para lograr que funcionen algunas partes de Nuestro Sitio Web. Permiten a los usuarios desplazarse por Nuestro Sitio Web y, a nosotros, reconocerlos dentro de él para poder ofrecerles los servicios que han solicitado, como, por ejemplo, recordar sus datos de inicio de sesión.

Cookies de desempeño

Estas cookies recopilan información acerca del uso que hacen los usuarios de Nuestros Sitios Web, con el fin de poder subsanar problemas técnicos o errores, y poner de relieve determinados ámbitos, como el de la navegación, en los que podemos mejorar Nuestro Sitio Web. Por ejemplo, Google Analytics utiliza identificadores de cookies para realizar un seguimiento del número de visitantes del sitio web, de manera que nos facilita los volúmenes y las fuentes de tráfico de la página web. Gracias a estos datos podemos analizar los patrones del tráfico web y ejecutar pruebas para optimizar las páginas web y las visitas sobre la base de mediciones clave.

La información que recopila Google Analytics es anónima, pero si usted responde a un correo electrónico comercial, se genera un identificador aleatorio para Google Analytics que podemos utilizar junto con su dirección de correo electrónico para identificarlo de manera manual con otra información que ya poseemos de su perfil de cliente. Entonces, podremos utilizar dicha información a fin de generar posibles oportunidades de venta para productos que consideramos que podrían interesarle.

Puede encontrar más información sobre la manera en que Google Analytics protege sus datos en: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Cookies publicitarias

Las cookies de Marketo realizan un seguimiento de su dirección IP (que anonimizamos) para deducir su ubicación, empresa (de asesores financieros) y otros datos que nos pueden ayudar a crear un perfil de usuario. Gracias a ello, podemos adaptar el contenido que le presentamos en Nuestro Sitio Web o enviarle mensajes personalizados a través del correo electrónico o las redes sociales, si nos ha facilitado una dirección de correo electrónico mediante Nuestro Sitio Web y nos ha otorgado consentimiento para recibir información actualizada sobre nuestros productos.

Franklin Templeton lleva a cabo actividades promocionales por múltiples canales (publicidad, comercialización por correo electrónico y publicidad personalizada en redes sociales). Las cookies de Marketo miden la eficacia de estas campañas realizando un seguimiento de las respuestas e introduciendo reacciones automatizadas adecuadas. Por ejemplo, si usted responde ante una campaña de correo electrónico, pero no finaliza el recorrido del usuario, es posible que le enviemos un nuevo mensaje automatizado para provocar su reacción.

Puede encontrar más información sobre la manera en que Marketo protege sus datos en: https://www.marketo.com/company/trust/

Otras cookies publicitarias, como las que emplean algunas plataformas de publicidad que podemos utilizar

Además de Marketo, es posible que utilicemos otras cookies para definir y redefinir a los visitantes de Nuestros Sitios Web como destinatarios de la publicidad digital que sea más pertinente para cada usuario. Estas cookies también se emplean para limitar el número de veces que usted ve un anuncio o un contenido específico, así como para poder medir la eficacia de una publicidad o campaña comercial. Al utilizar las cookies existentes de distintos sitios que ya están registradas en su ordenador, colaboramos con terceras empresas para enviar publicidad a determinados ordenadores. Para obtener más información sobre la publicidad digital, visite AdChoices en: ww.youradchoices.com.

Cookies de las redes sociales

Permitimos a los usuarios compartir Nuestros Sitios Web en redes sociales como Facebook y Twitter. Nosotros no tenemos control sobre sus cookies. Remítase a las respectivas políticas de privacidad de los proveedores de servicios de redes sociales para saber cómo funcionan sus cookies.

Traditional Chinese / Traditional Chinese / 中文

小型文字檔案的類型小型文字檔案的用途
功能小型文字檔案

此等小型文字檔案有助我們按照使用者的偏好定制本網站內容。可記住使用者的選擇,如識別使用者的特定投資者類型(零售、專業或機構)、語言、瀏覽的國家網頁以及使用者對文本大小或本網站頁面其他部分所做的任何更改。此等小型文字檔案收集的資料可能為匿名,無法追蹤其他網站上的瀏覽活動。

必要小型文字檔案

此等小型文字檔案對運作本網站若干部分而言屬必要。可讓使用者瀏覽本網站,並讓我們在本網站內認出使用者,從而提供使用者曾要求的服務,例如記住使用者的登入資料。

性能小型文字檔案

此等小型文字檔案就使用者使用本網站的方式收集資訊,以助我們修正技術問題或錯誤,並強調本網站可改進的範疇(如導航)。例如,Google Analytics 使用小型文字檔案識別符追 蹤網站訪客人數,向我們提供網頁流量及來源。這使我們能夠分析網站流量模式並運行測試以對照關鍵指標優化網頁及瀏覽。

Google Analytics 本身收集的資料為匿名,但若閣下回覆一封營銷電郵,則 Google Analytics會生成一個隨機的 Id ,我們可將其與閣下的電郵地址一併使用,根據我們的客戶概況中的 其他現有資料手動識別閣下的身份。屆時我們可使用該資料生成我們認為閣下可能感興趣的產品的潛在銷售提示。

關於 Google Analytics 如何保護閣下的資料,更多資訊請瀏覽︰http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

定向小型文字檔案

Marketo 小型文字檔案追蹤閣下的 IP 位址(我們將其匿名化),以推斷閣下的位置、企業(對財務顧問適用)及其他詳情,可協助我們建立使用者概況。這使我們能夠定制本網站向閣下呈現的內容,或在閣下透過本網站提供一個電郵地址並同意接收最新產品資訊的情況下,透過電郵或社交媒體向閣下發送定向通訊。

富蘭克林鄧普頓從事多渠道推廣活動(廣告、電郵營銷、社交媒體定向廣告)。Marketo 小型文字檔案透過追蹤回覆及啟動適當的自動應答,估量此等活動的有效程度。例如,若閣下回 應一項電郵活動,但未有完成使用者行程,則我們可向閣下發送另一份自動通訊,提示閣下作出回應。

關於 Marketo 如何保護閣下的資料,更多資訊請瀏覽︰https://www.marketo.com/company/trust/

其他定向小型文字檔案,例如我們可能使用的廣告平台

除 Marketo 外,我們亦可使用其他小型文字檔案確定及重新確定本網站的目標訪客,向使用者提供相關度最高的數位廣告。此等小型文字檔案亦用於限制閣下看見廣告或特定內容的次數,並有助估量廣告或營銷活動的有效程度。使用閣下電腦上多個現存站點的現有小型文字檔案,我們與第三方企業合作向特定電腦提供廣告。關於數位廣告的更多資訊,請瀏覽 AdChoices︰ww.youradchoices.com

社交媒體小型文字檔案

使用者可在 Facebook 及 Twitter 等社交媒體分享本網站。此等小型文字檔案不在我們的控制範圍內。請參閱社交媒體供應商各自的私隱政策,了解其小型文字檔案如何運作。

AD SERVICES PLATFORM

 Used by Ad AgenciesUsed by FTI Ad Team
  Fundamental
Media
(EMEA)
Ptarmigan
Media
(EMEA)
Ptarmigan
Media
(APAC)
Ptarmigan
Media
(US)
DX
(NJ Best)
Jungle
Media
Plan Net FTI Ad
Team
(EMEA)
FTI Ad
Team
(APAC)
FTI Ad
Team
(US)
Countries Impacted Italy, Germany, Tier2 Countries UK HK, SG, AU US US Canada Germany UK, Italy, Germany, Tier2 Countries HK, SG, AU US
Ad Services Platform Product Blurb                    
Doubleclick DoubleClick is an integrated ad-technology platform that enables agencies and advertisers to more effectively create, manage and grow high-impact digital marketing campaigns. Yes Yes Yes Yes Yes   Yes Yes Yes Yes
Oracle Bluekai BlueKai offers its customers a solution for managing and activating all their 1st and 3rd party data for use in their marketing and customer interactions. Yes                  
Revjet RevJet automatically identifies your best-performing creative for every target audience with statistical significance. Queue up and launch an unlimited number of optimization experiments to gain unprecedented insights into the creatives that drive real results. Yes Yes Yes Yes   Yes Yes Yes Yes Yes
Google AdWords Advertise with Google AdWords ads to boost website traffic and sales. Easily manage your campaigns and budget. Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Yahoo/Bing Ads

Broaden your reach to Bing and Yahoo! by bringing your existing AdWords campaigns directly into Bing Ads.

Yahoo makes it easy to get your brand message in front of a growing audience of engaged consumers across devices, partners, and properties with proven advertising solutions that drive results.

  Yes Yes Yes   Yes   Yes Yes Yes
LinkedIn Marketing Solutions Build your presence, establish relationships, reach the people that matter most on LinkedIn. Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes Yes Yes
Facebook for Business Find new customers. Increase sales. Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Twitter Ads Get your Tweets and your account in front of more people who are interested in your business. Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes Yes Yes
Dianomi Through our natively integrated Sponsored Content Units, we promote links to our advertisers content across tier 1 global business and finance publishers Yes Yes Yes     Yes   Yes Yes Yes
Demandbase Demandbase's Real-time Identification service bridges the gap between known and anonymous web visitors by identifying and segmenting website visitors.       Yes       Yes Yes Yes
Google Analytics Google Analytics lets you measure your advertising ROI as well as track your Flash, video, and social networking sites and applications. Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
AdGear AdGear Technologies, Inc. is a digital advertising technology company, providing software and services to advertisers and publishers.           Yes        
Taboola Native advertising and content discovery platform         Yes     Yes Yes Yes
Outbrain Native advertising and content discovery platform               Yes Yes Yes
Pulsepoint Native advertising and content discovery platform                   Yes